รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405314-1 : Business Intelligence
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040451001-8 นายเอกลาภ ภูวเศรษฐ ระบบสารสนเทศ40
2 026040451003-4 นางสาวฉัตรวิไล เหล่าสันเทียะ ระบบสารสนเทศ40
3 026040451005-9 นางสาววันวิสาข์ แซ่ซิ้ม ระบบสารสนเทศ40
4 026040451006-7 นางสาวชนาพร สุชัยบุญสิริกุล ระบบสารสนเทศ40
5 026040451007-5 นายพัฒนพงษ์ เขียวเถื่อน ระบบสารสนเทศ40
6 026040451008-3 นางสาวสุวนันท์ แดงสอาด ระบบสารสนเทศ40
7 026040451009-1 นางสาวศิริลักษณ์ ข่อสูงเนิน ระบบสารสนเทศ40
8 026040451010-9 นางสาวกฤติกา ชูเมือง ระบบสารสนเทศ40
9 026040451011-7 นายกัญจน์ บุริมจิตต์ ระบบสารสนเทศ40
10 026040451012-5 นางสาวธัญพิชชา พรทองศรี ระบบสารสนเทศ40
11 026040451013-3 นางสาวรนิศา ชุ่มแจ่ม ระบบสารสนเทศ40
12 026040451014-1 นางสาวพิณนิกร กองผา ระบบสารสนเทศ10
13 026040451015-8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเครือมาศ กำเนิดดวง ระบบสารสนเทศ40
14 026040451017-4 นายภีรภัช สาริกบุตร ระบบสารสนเทศ40
15 026040451018-2 นางสาวธีรนุช ภูครองหิน ระบบสารสนเทศ40
16 026040451020-8 นายจิรภัทร พะยงค์น้อย ระบบสารสนเทศ40
17 026040451022-4 นายกฤษณะ มานะกอบการ ระบบสารสนเทศ40
18 026040451024-0 ว่าที่ร้อยตรีอัษฎางค์ นาคนาวา ระบบสารสนเทศ40
19 026040451026-5 นายอิศรา แขวงเพชร ระบบสารสนเทศ40
20 026040451030-7 ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ วรรณะ ระบบสารสนเทศ40
21 026040451031-5 นายอภิสิทธิ์ กล่ำกล่อมจิตร ระบบสารสนเทศ40
22 026040451034-9 นายบรรณสรณ์ กลิ่นกระจาย ระบบสารสนเทศ40
23 026040451035-6 นายอานนท์ บุญโกมล ระบบสารสนเทศ40
24 026040451038-0 นายทศพล กิจไพบูลย์เกษม ระบบสารสนเทศ40
25 026040451039-8 นายนัทฐพงศ์ บุญประคอง ระบบสารสนเทศ40
26 026040451042-2 นางสาวภารุจา ในดวงจันทร์ ระบบสารสนเทศ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:50:21