รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025730471131-6 นางสาวฐิติรัตน์ แสงแดง การจัดการโลจิสติกส์80
2 025830411132-5 นายเชษฐพัฒน์ ไตรวิจิตรคุณ การตลาด10
3 025830411136-6 นายธราเทพ โตวิทยาพันธ์ชัย การตลาด40
4 025830411137-4 นายนพรัช อัศวิชชกำจาย การตลาด40
5 025830411138-2 นายนัทพล ศรีเจริญ การตลาด10
6 025830411140-8 นายปกรณ์ ศรีสงคราม การตลาด70
7 025830411141-6 นายเปรมชัย สุกลา การตลาด40
8 025830411142-4 นายภควินท์ เพื่อตระกูล การตลาด40
9 025830411143-2 นายภัทรพงศ์ สงสาร การตลาด40
10 025830411144-0 นายศรุศ แย้มเดช การตลาด40
11 025830411145-7 นายสหภาพ อ้นสุวรรณ การตลาด40
12 025830411146-5 นางสาวกมลวรรณ คณารัตนทรัพย์ การตลาด40
13 025830411148-1 นางสาวจรีลักษณ์ ยิ่งสุด การตลาด40
14 025830411149-9 นางสาวจุฑามาศ โป๊บุญมา การตลาด40
15 025830411150-7 นางสาวชลธิดา ธนะพิรุฬห์ การตลาด40
16 025830411154-9 นางสาวนันทกานต์ รามัญจิตร การตลาด40
17 025830411157-2 นางสาวปาลิดา บุญเที่ยง การตลาด10
18 025830411160-6 นางสาวมณฑกานต์ วงศ์ประทุม การตลาด40
19 025830411162-2 นางสาวนภัสนันท์ ไชยเชฐ การตลาด40
20 025830411164-8 นางสาวศิริวรรณ อิ่มเอิบ การตลาด40
21 025830411167-1 นางสาวโสริญา ชลารัตน์ การตลาด40
22 025830411168-9 นางสาวอัฉราภรณ์ สุรยุทธพงษ์ การตลาด40
23 025830411169-7 นางสาวอารีรัตน์ หินอ่อน การตลาด40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:17:47