รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม6
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830411003-8 นายณัฐวัฒน์ บุญแสง การตลาด40
2 025830411011-1 นายสหสมวงศ์ นาสมวงค์ การตลาด40
3 025830411026-9 นางสาววรดา ปัญญาไว การตลาด10
4 025830411034-3 นางสาวสิริพักตร์ วิริยา การตลาด10
5 025830411035-0 นางสาวสุกัญญา สกุลศักดิ์พินิจ การตลาด10
6 025830411036-8 นางสาวสุทธิดา ทุลาไธสง การตลาด10
7 025830411042-6 นายเขมทัต ตุ้มสุข การตลาด40
8 025830411043-4 นายนิธิวุฒ ศรีประยงค์ การตลาด10
9 025830411044-2 นายปริเทพ มีทรัพย์ การตลาด40
10 025830411046-7 นายสงกรานต์ เอี่ยมละออ การตลาด40
11 025830411049-1 นางสาวกชพร หวังผล การตลาด40
12 025830411050-9 นางสาวกิติยาพร พรมทิศ การตลาด40
13 025830411052-5 นางสาวชุตินันท์ เสาสิงห์ การตลาด40
14 025830411053-3 นางสาวณัฏฐธิดา โพธิ์เงิน การตลาด40
15 025830411054-1 นางสาวณัฐญาดา เขียวนอก การตลาด40
16 025830411056-6 นางสาวทรงอัปสร ทุ่มโมง การตลาด40
17 025830411057-4 นางสาวทัศนา จีนเฉียวฉุน การตลาด40
18 025830411058-2 นางสาวนฤมล กองกูล การตลาด10
19 025830411059-0 นางสาวเบญจมาศ เอียดคง การตลาด40
20 025830411060-8 นางสาวปนัดดา บุญเสริมส่ง การตลาด40
21 025830411061-6 นางสาวปลายฝน สีสด การตลาด40
22 025830411062-4 นางสาวปุณยนุช เชียรศรี การตลาด40
23 025830411064-0 นางสาวพัชรมนต์ ชมชูทิพยกุล การตลาด40
24 025830411065-7 นางสาวภัคจิรา คำจันทร์ การตลาด40
25 025830411066-5 นางสาวมายด์ พยุงศักดิ์สกุล การตลาด40
26 025830411067-3 นางสาวโยธิกา สิทธิโสม การตลาด40
27 025830411068-1 นางสาวรังสิมา มีแถม การตลาด40
28 025830411069-9 นางสาวรัตติกาล อำไพ การตลาด40
29 025830411070-7 นางสาวรัตนพร บุตรดีวงษ์ การตลาด40
30 025830411071-5 นางสาวริญญารัตน์ สุดเสถียรธานนท์ การตลาด40
31 025830411072-3 นางสาวลักษมี อินต๊ะนาม การตลาด40
32 025830411073-1 นางสาววราภรณ์ สุขสมโภชน์ การตลาด10
33 025830411077-2 นางสาวอังคณา จิตตารมย์ การตลาด40
34 025830411079-8 นางสาวอุไรรัตน์ บ้านบัว การตลาด10
35 025830471043-1 นายเกียรติศักดิ์ จั่นเพิ้ง การตลาด10
 
36 5802100487 นายพิทยาธร หฤทัยถาวร ฝากเรียน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:57:37