รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830411001-2 นายชินวัตร เคนวงษ์ การตลาด10
2 025830411004-6 นายปภังกร พัฒนวงศ์ตระกูล การตลาด40
3 025830411006-1 นายพัชรพฤกษ์ โภชนิกร การตลาด10
4 025830411008-7 นายภาณุพงศ แสงงิ้ว การตลาด40
5 025830411015-2 นายอดิเทพ ไวยาวัจกร การตลาด40
6 025830411017-8 นางสาวกนกทิพ แจ้งโสภา การตลาด40
7 025830411020-2 นางสาวฑาธิญา จั่นงิ้ว การตลาด40
8 025830411021-0 นางสาวทัศวรรณ พานตะโก การตลาด40
9 025830411022-8 นางสาวนันทิพร ชุมภู การตลาด10
10 025830411023-6 นางสาวปภาวี จิตต์ชื่น การตลาด40
11 025830411024-4 นางสาวภัทรารัตน์ พรรณโภชน์ การตลาด40
12 025830411027-7 นางสาวนันท์นภัส ภิญโญสิทธิพงศ์ การตลาด40
13 025830411028-5 นางสาววาสนา แสงนิลาวิวัฒน์ การตลาด10
14 025830411030-1 นางสาววิรัชชา ซิงค์ การตลาด40
15 025830411031-9 นางสาววิศนี หอมชาติ การตลาด40
16 025830411033-5 นางสาวสโรชา เจริญสุข การตลาด10
17 025830411037-6 นางสาวสุทธิดา หุนตระณี การตลาด40
18 025830411039-2 นางสาวหฤทัย ประสานสอน การตลาด10
19 025830411041-8 นางสาวอรทัย ศรีทอง การตลาด40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 1:05:50