รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401310-201 : Taxation
กลุ่ม7
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025730411118-6 นายธาราดล ทองทรัพย์ การตลาดระหว่างประเทศ40
2 025930411017-6 นางสาวจันทรัสม์ โถยอด การตลาด10
3 025930411082-0 นางสาวนัทธริดา ทิพย์ศักดิ์ การตลาด10
4 025930411083-8 นางสาวสุดารัตน์ นุ่นน้อย การตลาด10
5 025930411094-5 นางสาวนภสร อุทกานนท์ การตลาด10
6 025930411097-8 นางสาวนิตญา อิมามี การตลาด10
7 025930411098-6 นางสาวสุชาดา ไพนุศิลป์ การตลาด10
8 025930411105-9 นายวรเมธ แดงแพร การตลาด12
9 025930411107-5 นางสาวชลลดา สาลีนาค การตลาด10
10 025930411108-3 นางสาวศยามล ประทาน การตลาด10
11 025930411110-9 นางสาวยุวดี ศรีแลง การตลาด10
12 025930411115-8 นายสฤษดิ์ ลินิฐฏา การตลาด10
13 025930411116-6 นายฐิติโชติ เมืองขุนรอง การตลาด10
14 025930411117-4 นางสาวสุวรัตน์ รอดประเสริฐ การตลาด10
15 025930411121-6 นางสาวกาญจนา กุลชนะเมธี การตลาด10
16 025930411128-1 นางสาวธัญรดี เลิศทรัพย์อนันต์ การตลาด10
17 025930411134-9 นายมณฑล ประวัติบริสุทธิ์ การตลาด10
18 025930411135-6 นางสาววิภาพร สายสร การตลาด10
19 025930411151-3 นายชานนท์ เขียวปาน การตลาด10
20 025930411154-7 นางสาวขวัญฤทัย เก้าวงษ์วาน การตลาด10
21 025930411156-2 นางสาวณัฐชา กวนหลวง การตลาด10
22 025930411157-0 นางสาวทักษิณา แก้วงาม การตลาด10
23 025930411158-8 นางสาวปฐมาวดี สุขมีกลิ่น การตลาด10
24 025930411159-6 นางสาวรวินท์ มารยาท การตลาด10
25 025930411161-2 นางสาววรดา พุมมาพันธุ์ การตลาด10
26 025930411164-6 นางสาวสุมณฑา บริบูรณ์คติ การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:11:01