รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401310-201 : Taxation
กลุ่ม6
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930411052-3 นายคณิสร ธรรมศิริ การตลาด10
2 025930411053-1 นางสาวชฎาธร ศิวะทัต การตลาด10
3 025930411054-9 นางสาวชนกนันท์ จุลตะนัย การตลาด10
4 025930411055-6 นางสาวจิณัฐตา คุ้มกุมาร การตลาด10
5 025930411057-2 นางสาวณัฐญา นามศรี การตลาด10
6 025930411058-0 นายพัชรพล สร้อยขจิตกุล การตลาด10
7 025930411060-6 นางสาวสุธิดา พัฒละ การตลาด10
8 025930411061-4 นายสุชา แสงแจ่ม การตลาด10
9 025930411062-2 นายภานุพงษ์ จันดา การตลาด10
10 025930411063-0 นางสาวรวิกานต์ แสงทอง การตลาด10
11 025930411066-3 นายภานุพงศ์ สังฆะมาตย์ การตลาด10
12 025930411067-1 นายทศพร อินทร์กล่ำ การตลาด10
13 025930411068-9 นายทวีโชค เขียวชุ่ม การตลาด10
14 025930411069-7 นายวาณิชกร ประภาพันธ์นุรัตน์ การตลาด10
15 025930411074-7 นางสาววราภรณ์ บุญมานะ การตลาด10
16 025930411075-4 นางสาวขนิษฐา คำเรืองฤทธิ์ การตลาด10
17 025930411076-2 นางสาวพัชราภรณ์ นวมจิตร์ การตลาด10
18 025930411078-8 นายธวัชชัย สื่อสุวรรณธนา การตลาด10
19 025930411079-6 นายวิชัย นันติ การตลาด10
20 025930411081-2 นางสาวขนิษฐา กาสีชา การตลาด10
21 025930411084-6 นางสาวสิริพร ศรีสุข การตลาด10
22 025930411085-3 นายอภิชาต คงตราสกุล การตลาด10
23 025930411086-1 นางสาวณัฏฐรัตน์ เถื่อนขุนทอง การตลาด10
24 025930411087-9 นายรัฐวุฒิ ท้าวรี การตลาด10
25 025930411088-7 นางสาวธิดาพร แสนสุข การตลาด80
26 025930411089-5 นางสาวอณิษฐา บัวปลื้ม การตลาด10
27 025930411090-3 นายณัชพล แซ่ลิ้ม การตลาด10
28 025930411092-9 นายรัชภัทร โพธาภิวัฒน์ การตลาด10
29 025930411093-7 นางสาวจิดาภา นารีรัตน์ การตลาด10
30 025930411095-2 นายสหรัฐ มาแก้ว การตลาด10
31 025930411099-4 นางสาวจิราวรรณ อ๊อดวงษ์ การตลาด10
32 025930411100-0 นางสาวกรกนก อัครภูศักดิ์ การตลาด10
33 025930411103-4 นางสาวบุญยานุช แสงเนตร์ การตลาด10
34 025930411104-2 นางสาวพลอยชมพู ถาวรสวัสดิ์ การตลาด10
35 025930411106-7 นางสาวอนงค์นาฏ นุ้ยแท่น การตลาด10
36 025930411109-1 นางสาวธิติมา ฐิติธนดุษฎี การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:52:08