รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401310-201 : Taxation
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930411001-0 นายกิตติศักดิ์ พงษ์สกุล การตลาด10
2 025930411002-8 นายณัฐชนน สหพงศ์หิรัญ การตลาด10
3 025930411006-9 นายวิศรุต ดวงใจ การตลาด10
4 025930411007-7 นายวิสิษฏ์ หล้าแหล้ การตลาด10
5 025930411008-5 นายสรวิศ สุวรรณาพิสิทธิ์ การตลาด10
6 025930411009-3 นายสหรัฐ จันทร์วิเชียร การตลาด10
7 025930411012-7 นายอนุชา วงศ์แก้ว การตลาด10
8 025930411013-5 นางสาวกนกพิชญ์ กลั่นสกุล การตลาด10
9 025930411015-0 นางสาวกิตติยา จันทร์อำรุง การตลาด10
10 025930411016-8 นางสาวจันจิรา แสงดาว การตลาด10
11 025930411018-4 นางสาวจารุวรรณ ชมชายผล การตลาด10
12 025930411019-2 นางสาวจุฑารัตน์ กระเหว่านาค การตลาด10
13 025930411021-8 นางสาวชนิกานต์ วิเศษธาร การตลาด10
14 025930411022-6 นางสาวชนิสรา ทองสมุทร การตลาด10
15 025930411024-2 นางสาวณัฐพร วัฒนวิทย์ การตลาด10
16 025930411025-9 นางสาวณัฐรินทร์ อุ่นอ่อน การตลาด10
17 025930411027-5 นางสาวปานชีวา ประเสริฐสังข์ การตลาด10
18 025930411028-3 นางสาวปิยะธิดา แก้วชฎา การตลาด10
19 025930411030-9 นางสาวภัทรสุดา นนทพรธนไพศาล การตลาด10
20 025930411031-7 นางสาวมณีนุช กะตะโท การตลาด10
21 025930411033-3 นางสาวมนัสวรรณ ยุวกนิษฐ การตลาด10
22 025930411034-1 นางสาวมินท์ตรา โประยานี การตลาด10
23 025930411035-8 นางสาวเมธินี วงศ์ดำเนิน การตลาด10
24 025930411036-6 นางสาวรสสุคนธ์ ศรีรัตน์ การตลาด10
25 025930411038-2 นางสาววิศัลย์ศยา ดุสิตวาลัย การตลาด10
26 025930411040-8 นางสาวศศิณา บุญเลิศ การตลาด10
27 025930411041-6 นางสาวศศิมา ทับทิม การตลาด10
28 025930411043-2 นางสาวสร้อยเพชร แตบสวัสดิ์ การตลาด10
29 025930411044-0 นางสาวสิราวรรณ ประเสริฐศรี การตลาด10
30 025930411045-7 นางสาวสิริพร จิรสิริโรจนากร การตลาด10
31 025930411046-5 นางสาวสุชาดา เหลี่ยมสมบัติ การตลาด10
32 025930411048-1 นางสาวสุพรรษา มะลิหวล การตลาด10
33 025930411050-7 นางสาวพรรณรายณ์ ราชสังข์ การตลาด10
34 025930411051-5 นางสาวธัญญาเรศ จุฑาศรี การตลาด10
35 025930411114-1 นายกิตติชัย แสงสว่าง การตลาด10
36 025930411118-2 นายกตัญญู ปานสมุทร การตลาด10
37 025930411131-5 นายปรินทร์ ตรีธรรมพินิจ การตลาด10
38 025930411132-3 นายชญานนท์ มูลเกตุ การตลาด10
39 025930411133-1 นางสาววิภาดา มีทรัพย์ การตลาด10
40 025930411141-4 นายกิตติศักดิ์ ตานี การตลาด10
41 025930411155-4 นางสาวครองขวัญ ศรีสุก การตลาด10
42 025930411160-4 นางสาวลักษณพร เกตุวงษ์ การตลาด12
43 025930471148-6 นางสาวอัสรีนา บารอเฮม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:22:49