รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0403315-201 : Auditing
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930431001-6 นายกิตติพงศ์ ภัยขยาด การบัญชี10
2 025930431002-4 นายเกียรติคุณ แฉล้มเขตร์ การบัญชี10
3 025930431003-2 นายจารุเดช จิรเนติ การบัญชี10
4 025930431004-0 นายทิวัตถ์ ผึ่งวงษ์ การบัญชี10
5 025930431005-7 นายธนภัทร ทับทวี การบัญชี10
6 025930431006-5 นายธัญชนิต จงกมลวิวัฒน์ การบัญชี10
7 025930431009-9 นายบวรทัต เจริญธีรบูรณ์ การบัญชี10
8 025930431011-5 นายพงศกร ก้อนไพบูลย์ การบัญชี10
9 025930431017-2 นายลัทธพรรณ อินทะใจ การบัญชี10
10 025930431023-0 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์เพ็ญ การบัญชี10
11 025930431025-5 นางสาวกรองทอง พัชรพงศ์สกุล การบัญชี10
12 025930431027-1 นางสาวกวินนา อ่อนอุทัย การบัญชี10
13 025930431030-5 นางสาวกุลธิดา สุภีชะวี การบัญชี10
14 025930431034-7 นางสาวจิรัชยา ศรีพญา การบัญชี10
15 025930431038-8 นางสาวชลิตา สาครขำ การบัญชี10
16 025930431041-2 นางสาวฐิติมา เปรมประเสริฐ การบัญชี10
17 025930431045-3 นางสาวดาว สิริยาพักตร์ การบัญชี10
18 025930431046-1 นางสาวเดือนเต็ม โสมประยูร การบัญชี10
19 025930431048-7 นางสาวทัศนีย์ วาศศิริพงษ์ การบัญชี10
20 025930431053-7 นางสาวนนทิยา แสงใส การบัญชี10
21 025930431054-5 นางสาวนรีรัตน์ เหลาคำ การบัญชี10
22 025930431056-0 นางสาวน้ำฝน ไม่มีชื่อสกุล การบัญชี10
23 025930431059-4 นางสาวเบญจรัตน์ นุ่นสังข์ การบัญชี10
24 025930431083-4 นางสาวลลิตา เอี่ยมเศรษฐ์กุล การบัญชี10
25 025930431084-2 นางสาววรรณวนัช ทองสุข การบัญชี10
26 025930431090-9 นางสาวศิริพร ผลโพธิ์ การบัญชี10
27 025930431108-9 นางสาวอริสา เถื่อนยัง การบัญชี10
28 025930431110-5 นางสาวอาทิตยา เหมรา การบัญชี10
29 025930431112-1 นางสาวอุษามณีย์ สุขกลาง การบัญชี10
30 025930431113-9 นางสาวบุษราคัม อมรึก การบัญชี10
31 025930431122-0 นางสาวกชพร มุ่งสุข การบัญชี10
32 025930431123-8 นางสาวจิดาภา กิ่มแก้ว การบัญชี10
33 025930431124-6 นางสาวสร้อยนภา ขาวผ่อง การบัญชี10
34 025930431126-1 นางสาววราภรณ์ เอกพงษ์ การบัญชี10
35 025930431127-9 นางสาวสุชาริณี หลวงนา การบัญชี10
36 025930431130-3 นางสาวสไบแพร บานเย็น การบัญชี10
37 025930431131-1 นางสาวชนากานต์ เดชเพิ่มสุข การบัญชี10
38 025930431133-7 นางสาวฐิติยา กันทะมัง การบัญชี10
39 025930431135-2 นางสาวอรอนงค์ คงภักดี การบัญชี10
40 025930431137-8 นางสาวสุภาภรณ์ เรืองศรี การบัญชี10
41 025930431139-4 นางสาววิจิตรา ชูชวลิต การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 13:44:51