รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0403315-201 : Auditing
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930431010-7 นายปราโมทย์ ศรีภูมิพฤกษ์ การบัญชี10
2 025930431012-3 นายพงศธร ฤกษ์งาม การบัญชี10
3 025930431014-9 นายภัทรวุฒิ อำพันกาญจน์ การบัญชี10
4 025930431015-6 นายมาโนช เขียวเหลือง การบัญชี10
5 025930431026-3 นางสาวกฤติยา เขียวสด การบัญชี10
6 025930431040-4 นางสาวฐิติมา ต้นแก้ว การบัญชี10
7 025930431049-5 นางสาวธนพร พลมั่น การบัญชี10
8 025930431057-8 นางสาวน้ำเพชร ดวงดีทิพย์ การบัญชี10
9 025930431058-6 นางสาวเบญจมาศ จันทร์ขำ การบัญชี10
10 025930431061-0 นางสาวปริษา รุ่งธนาทรงกิจ การบัญชี10
11 025930431062-8 นางสาวปรียนันท์ เอี่ยมอภิวรรณ การบัญชี12
12 025930431063-6 นางสาวปาณิสรา โมฆรัตน์ การบัญชี10
13 025930431064-4 นางสาวปาณิสรา วรนุช การบัญชี10
14 025930431067-7 นางสาวปิยธิดา บัณฑิต การบัญชี10
15 025930431068-5 นางสาวปิยากร ศัตรูพินาศ การบัญชี10
16 025930431070-1 นางสาวพารณี สุขจิตร การบัญชี10
17 025930431071-9 นางสาวพิชชานันท์ ผิวผ่อง การบัญชี10
18 025930431073-5 นางสาวเพ็ญประภา พิมสุวรรณ การบัญชี10
19 025930431078-4 นางสาวยอดขวัญ เกิดทวี การบัญชี10
20 025930431080-0 นางสาวรัชนีกร พลชำนาญ การบัญชี10
21 025930431081-8 นางสาวรัตนาภรณ์ นาคนุช การบัญชี10
22 025930431082-6 นางสาวลลิตา พิทักษ์ทวยหาญ การบัญชี10
23 025930431085-9 นางสาววรัญญา สิงหนาท การบัญชี10
24 025930431086-7 นางสาววริศรา สุวรรณ์ การบัญชี10
25 025930431087-5 นางสาววิภาดา พรหมจันทร์ การบัญชี10
26 025930431088-3 นางสาวศราศิณี ณ พัทลุง การบัญชี10
27 025930431089-1 นางสาวศศิธร กะลัมภะวนิช การบัญชี10
28 025930431091-7 นางสาวศุภรัตน์ เพชรขาว การบัญชี10
29 025930431095-8 นางสาวสิรินยา ปะถาปะตา การบัญชี10
30 025930431096-6 นางสาวสิริยา ชาวเมือง การบัญชี10
31 025930431099-0 นางสาวสุภาพร คงอ่ำ การบัญชี10
32 025930431101-4 นางสาวสุภาภรณ์ อุทะกะ การบัญชี10
33 025930431117-0 นางสาวชรินทร์ญา บุญประคม การบัญชี10
34 025930431119-6 นางสาวปุณยนุช พูลสมบัติ การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:33:18