รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0403315-201 : Auditing
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930431019-8 นายสรวิศ ชวนชื่น การบัญชี10
2 025930431020-6 นายอภิชาติ บุญคำ การบัญชี70
3 025930431022-2 นางสาวกชกร เจริญศรีทวีชัย การบัญชี10
4 025930431031-3 นางสาวกุลนันทน์ ปราการะนันท์ การบัญชี10
5 025930431036-2 นางสาวชฏาภรณ์ พรมมา การบัญชี10
6 025930431039-6 นางสาวชัชชาวลี พรมพันธ์ การบัญชี10
7 025930431043-8 นางสาวณัฐชา สุขมาก การบัญชี10
8 025930431044-6 นางสาวณัฐธยาน์ อ้นสืบสาย การบัญชี10
9 025930431060-2 นางสาวปนัดดา สุขช่วย การบัญชี10
10 025930431069-3 นางสาวพงษ์พยอม เตโชพันธ์ การบัญชี10
11 025930431076-8 นางสาวมัทนิญา พระสุรัตน์ การบัญชี10
12 025930431077-6 นางสาวมินตา ยิ้มแก้ว การบัญชี10
13 025930431097-4 นางสาวสุธินี ทุนดี การบัญชี10
14 025930431103-0 นางสาวสุวัจนี เกิดคล้าย การบัญชี10
15 025930431106-3 นางสาวอรวรรณ ทองนาค การบัญชี10
16 025930431111-3 นางสาวอำนวยพร มอบมิตร การบัญชี10
17 025930431114-7 นางสาวพรรณิภา โพธิวรรณ การบัญชี10
18 025930431116-2 นางสาวศิริลักษณ์ ชิโนทัย การบัญชี10
19 025930431125-3 นายกนกพันธ์ ถนอมงาม การบัญชี10
20 025930431128-7 นางสาวนงนภัส จันทรเศธร การบัญชี10
21 025930431129-5 นางสาวสลิตา ทองศรี การบัญชี10
22 025930431132-9 นางสาวนัจวา กาเซ็ม การบัญชี10
23 025930431134-5 นายวิทยา ยนตการ การบัญชี10
24 025930431136-0 นางสาวนลินรัตน์ ทาก๋อง การบัญชี10
25 025930431138-6 นายปิยะณัฐ สาริกบุตร การบัญชี10
26 025930431141-0 นายชิษณุพงศ์ กองพูล การบัญชี10
27 025930431142-8 นางสาวพัชรินันท์ กุลเกล้า การบัญชี10
28 025930431143-6 นางสาวณัชญา เอ็นดู การบัญชี10
29 025930431144-4 นางสาวภัทรพร ศิลาเลิศ การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 14:14:21