รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930421053-9 นางสาวชนันณ์ชิฎา เลิศเลื่อมแสง การจัดการ10
2 025930421104-0 นางสาวลักขณา บำเพ็ญธรรม การจัดการ10
3 025930421141-2 นางสาวณัฎฐิณี สีดารักษ์ การจัดการ10
4 025930421142-0 นางสาวธนัชพร พุฒเภา การจัดการ10
5 025930421144-6 นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วกนก การจัดการ10
6 025930421146-1 นางสาวสุมาตรา เรือนจันทร์ การจัดการ10
7 025930421147-9 นางสาวณัฐวรรณ จั่นเพ็ชร์ การจัดการ10
8 025930421149-5 นางสาวณัชชามนต์ เอมปลั่ง การจัดการ10
9 025930421150-3 นายจิรายุทธ นามสูงเนิน การจัดการ10
10 025930421151-1 นายณัฐกิตติ์ ลิมปตานนท์ การจัดการ10
11 025930421153-7 นายชนกานต์ เจตนิพัทธ์กุล การจัดการ10
12 025930421154-5 นายวรเศรษฐ์ สุวรรณนาคินทร์ การจัดการ10
13 025930421155-2 นางสาวณัฐนรี วงษ์พนัส การจัดการ10
14 025930421156-0 นางสาวสุนันทา แสนเขียววงศ์ การจัดการ10
15 025930421157-8 นางสาวศุภลินี บัวนิล การจัดการ10
16 025930421162-8 นางสาวคฑามาศ บุญลา การจัดการ10
17 025930421164-4 นางสาวพัณณิตา ทิ้งแสน การจัดการ10
18 025930421165-1 นางสาวสาวิตรี ผาสุข การจัดการ10
19 025930421169-3 นางสาวดวงพร วิวัฒน์สุนทร การจัดการ10
20 025930421170-1 นางสาวเกวรินทร์ เนาวโรจน์ การจัดการ10
21 025930421171-9 นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธเกษม การจัดการ10
22 025930421172-7 นายภพธร เกษเมธีการุณ การจัดการ10
23 025930421174-3 นางสาวกานดา พรมบุบผา การจัดการ10
24 025930421179-2 นายกัสกร คัมภิรานนท์ การจัดการ10
25 025930421180-0 นางสาวธาริตา เอี่ยมจรูญ การจัดการ10
26 025930421181-8 นายภมร นิยมชัย การจัดการ10
27 025930421182-6 นางสาวภัสสร สวนพลูน้อย การจัดการ10
28 025930421183-4 นางสาวธนัชชา เผ่าทองไทย การจัดการ10
29 025930421184-2 นายสุธินนท์ พัชรัชต์วิรากุล การจัดการ10
30 025930421185-9 นางสาวณัฐกฤตา คุ้มรุ่งเรือง การจัดการ10
31 025930421186-7 นางสาวอรนิชา สินธุ์เพลา การจัดการ10
32 025930421187-5 นางสาวธิดารัตน์ น้อยงามเลิศ การจัดการ10
33 025930421188-3 นางสาวอัจฉรา บูชาพันธ์ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:07:59