รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025930421028-1 นายรัฐวุฒิ อินทะคง การจัดการ10
2 025930421030-7 นายศรัณย์ สมศรีแก้ว การจัดการ10
3 025930421031-5 นายสนธยา วันดี การจัดการ10
4 025930421033-1 นายสัมฤทธิ์ ยังผ่อง การจัดการ10
5 025930421034-9 นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ทอง การจัดการ10
6 025930421037-2 นายเอกชัย มั่นมี การจัดการ10
7 025930421044-8 นางสาวจิรฐา ฉาบสูงเนิน การจัดการ10
8 025930421047-1 นางสาวจุฑามาศ นิตยภิรมย์ การจัดการ10
9 025930421090-1 นางสาวพิมชนก จันทนะ การจัดการ10
10 025930421105-7 นางสาววรนิษฐา เอี๋ยวพานิช การจัดการ10
11 025930421106-5 นางสาววัชราภรณ์ พุ่มระย้า การจัดการ10
12 025930421109-9 นางสาวศศิธร บัวแก้ว การจัดการ10
13 025930421110-7 นางสาวศศิธร ยิ้มสมบูรณ์ การจัดการ10
14 025930421111-5 นางสาวศศิพร แซ่เตียว การจัดการ10
15 025930421112-3 นางสาวศุภรดา เต็มกำพล การจัดการ10
16 025930421113-1 นางสาวศุภรัตน์ พิมสาร การจัดการ10
17 025930421114-9 นางสาวสิริมา ทองเงิน การจัดการ10
18 025930421115-6 นางสาวสิรีธร โชคจรัสกิจ การจัดการ10
19 025930421116-4 นางสาวสุจิตตา ดีไม้ การจัดการ10
20 025930421117-2 นางสาวสุจิตรา เมฆพงษ์ การจัดการ10
21 025930421118-0 นางสาวสุธาทิพย์ กันอำพล การจัดการ10
22 025930421119-8 นางสาวสุนิสา บัวศรี การจัดการ10
23 025930421120-6 นางสาวสุมาลี บางนิ่มน้อย การจัดการ10
24 025930421122-2 นางสาวอมรรัตน์ ถนอมวัฒน์ การจัดการ10
25 025930421123-0 นางสาวอมรรัตน์ บุบไชยา การจัดการ10
26 025930421125-5 นางสาวอรทัย นาจำปา การจัดการ10
27 025930421126-3 นางสาวอรวรรณ สวนทรัพย์ การจัดการ10
28 025930421127-1 นางสาวอรอุมา บุญจันทร์ การจัดการ10
29 025930421128-9 นางสาวอริสรา สุราวรรณ์ การจัดการ10
30 025930421131-3 นางสาวอัญชลิตา สุรชัยกุลวัฒนา การจัดการ10
31 025930421132-1 นางสาวอัสมาพร นาคแจ่มใส การจัดการ10
32 025930421133-9 นางสาวศิริวิมล ปรีชา การจัดการ10
33 025930421134-7 นางสาวอรกมล กลิ่นจันทร์ การจัดการ10
34 025930421136-2 นางสาวอภิญญา โพธี การจัดการ10
35 025930421137-0 นางสาวสุภัทรา เพิกแสง การจัดการ10
36 025930421138-8 นายธนวัฒน์ พรามณี การจัดการ10
37 025930421139-6 นางสาวชนาดา มิตรธรรมพิทักษ์ การจัดการ10
38 025930421140-4 นายอัครเดช แก้วม่วง การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:47:40