รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830411005-3 นายพงษ์พัฒน์ ลาขุมเหล็ก การตลาด10
2 025830411010-3 นายวิทยา ศรีอุดร การตลาด11
3 025830411013-7 นายสุธี ทิพวงกูล การตลาด10
4 025930421014-1 นายธนบูรณ์ เจริญชัยยั่งยืน การจัดการ10
5 025930421015-8 นายธนัช สิริวิโรจนกุล การจัดการ10
6 025930421016-6 นายธนากร นิลแสง การจัดการ10
7 025930421017-4 นายธาดา เรืองภู่แก้ว การจัดการ10
8 025930421022-4 นายปะวีณ์ รักยิ่ง การจัดการ10
9 025930421023-2 นายปัญญาภาส ศรีดี การจัดการ10
10 025930421024-0 นายปิติภัทร ปานสอน การจัดการ10
11 025930421027-3 นายพีรวิชญ์ เมืองสุวรรณ การจัดการ10
12 025930421071-1 นางสาวธันย์ชนก สุขอุดม การจัดการ10
13 025930421072-9 นางสาวนัฐธิยา พุกพิบูลย์ การจัดการ10
14 025930421074-5 นางสาวบุญญิสา สุทธิสิงห์ การจัดการ10
15 025930421076-0 นางสาวปณิตา เอมอุทัย การจัดการ10
16 025930421077-8 นางสาวปทิตตา บุญแจ่ม การจัดการ10
17 025930421078-6 นางสาวปพิชญา คล้ายนาค การจัดการ10
18 025930421080-2 นางสาวปวริศา เพชรพนาดร การจัดการ10
19 025930421081-0 นางสาวปวันรัตน์ กลัดทอง การจัดการ10
20 025930421082-8 นางสาวปัทมาวดี แสงศรี การจัดการ10
21 025930421083-6 นางสาวปานตา มีแย้ม การจัดการ10
22 025930421085-1 นางสาวผานิตรา ขันขวา การจัดการ10
23 025930421087-7 นางสาวพลอยไพลิน ขจรเดชกำธร การจัดการ10
24 025930421088-5 นางสาวพัชญ์ฐิตา บุณรัตนวนิช การจัดการ10
25 025930421089-3 นางสาวพิกุลทิพย์ รอดแก้ว การจัดการ10
26 025930421091-9 นางสาวพิมพ์ประไพ มีโภคา การจัดการ10
27 025930421092-7 นางสาวพิมพ์ประภา โพธิ์ทองคำ การจัดการ10
28 025930421095-0 นางสาวเพรชรัตน์ กิ่งค้างพลู การจัดการ10
29 025930421096-8 นางสาวแพรวพรรณ พุกบุญมี การจัดการ10
30 025930421097-6 นางสาวภาวิณี นวลสาย การจัดการ10
31 025930421098-4 นางสาวมณัชญา พึ่งครุฑ การจัดการ10
32 025930421101-6 นางสาวเมธาวี ขันแก้ว การจัดการ10
33 025930421102-4 นางสาวรินรดา พึ่งอยู่ การจัดการ10
34 025930421103-2 นางสาวลดาวัลย์ หนองคาย การจัดการ10
35 025930421124-8 นางสาวอรจิรา อัยวรรณ์ การจัดการ10
36 025940451003-6 นายกิตติพัฒน์ ทองโสม ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:43:05