รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0401311-201 : English for Business Communication
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830421071-3 นางสาวมุกนินทร์ พุ่มจันทร์ การจัดการ40
2 025930421002-6 นายกิตติภณ อินทร์เกษา การจัดการ10
3 025930421003-4 นายจิรายุทธ์ ทำประเสริฐ การจัดการ10
4 025930421004-2 นายเจตริน พี่พิมาย การจัดการ10
5 025930421006-7 นายชัยวัฒน์ โฉมบุตร การจัดการ10
6 025930421007-5 นายชาลี ผาสุโก การจัดการ10
7 025930421009-1 นายณภัทร พงษ์เจริญ การจัดการ10
8 025930421010-9 นายณัฏฐ์ อยู่เกษม การจัดการ10
9 025930421011-7 นายณัฐชนน เนื่องกรุ่น การจัดการ10
10 025930421039-8 นางสาวกนกวรรณ ยศทัพ การจัดการ10
11 025930421042-2 นางสาวจันจิรา ดำวังฆ้อง การจัดการ10
12 025930421043-0 นางสาวจินตนา อินเสือ การจัดการ10
13 025930421045-5 นางสาวจิริตา สายจำปา การจัดการ10
14 025930421046-3 นางสาวจุฑามาศ โตชนก การจัดการ10
15 025930421048-9 นางสาวเจนจิรา จือทรวง การจัดการ10
16 025930421049-7 นางสาวเจนจิรา นอบน้อม การจัดการ10
17 025930421050-5 นางสาวเจนจิรา รอดกลึง การจัดการ10
18 025930421051-3 นางสาวปวันรัตน์ สุจเสน การจัดการ10
19 025930421055-4 นางสาวชลลดา พุฒประเสริฐ การจัดการ10
20 025930421057-0 นางสาวชาลินี แม่นขุนทด การจัดการ10
21 025930421058-8 นางสาวชุติมา ลือกำลัง การจัดการ10
22 025930421062-0 นางสาวณัฐญา คุ้มสุข การจัดการ10
23 025930421064-6 นางสาวณัฐธิดา ศรีโคตร การจัดการ10
24 025930421068-7 นางสาวธนธรณ์ ตันวิเชียร การจัดการ10
25 025930421069-5 นางสาวธนัชญา แดงอำพันธ์ การจัดการ10
26 025930421070-3 นางสาวธนิดา รวิพันธ์ชัยกร การจัดการ10
27 025940411041-5 นายณัฐกิจ แซ่ซิน การตลาด40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:31:18