รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030421033-9 นางสาววิราวรรณ จันทร์ทอง การจัดการ10
2 026030421044-6 นางสาวทัตติยา วงศ์เดชะไพบูลย์ การจัดการ10
3 026030421045-3 นางสาวปฏิญญา แซ่โอ้ว การจัดการ70
4 026030421051-1 นางสาวพรสุดา ทองคุ้ม การจัดการ10
5 026030421055-2 นางสาวศิรินันท์ สังวาลเพ็ชร์ การจัดการ10
6 026030421057-8 นางสาวมณีรัตน์ กาเทศ การจัดการ10
7 026030421059-4 นางสาววิภาวรรณ มีแก้ว การจัดการ10
8 026030421062-8 นางสาวปิยะนุช ตัณกุลสวัสดิ์ การจัดการ10
9 026030421066-9 นายธนพนธ์ วิสุทธิคุณาธาร การจัดการ10
10 026030421067-7 นางสาวรจนา เค้าดี การจัดการ10
11 026030421071-9 นางสาวธิดารัตน์ เขจรสัตย์ การจัดการ70
12 026030421080-0 นายธนัทชา เที่ยงท้องคุ้ง การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.6:25/8/2562 9:49:49