รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0133308-1 : Automotive Operation and Maintenance
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930121003-9 นางสาววรลักษณ์ ชะฎาดำ สัตวศาสตร์10
2 015930121016-1 นางสาวฮุสนี มะลิวัลย์ สัตวศาสตร์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 015830663028-2 นายศุภโชค เพียรทวีพิพัฒน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
4 015830663036-5 นายกิตติวัฒน์ นาวีรัตนวิทยา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์40
5 015930641005-5 นายกอบเดช พจน์ฉิมพลี วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 015930641011-3 นางสาวนฤมล เตียเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 015930641016-2 นายมนตรี สัมมา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 015930641017-0 นายธนพล ณ ตะกั่วทุ่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 015930641019-6 นายเอกกริณทร์ ธีระอรรถ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 015930641032-9 นายณัฐวุฒิ รุ่งสว่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 015930641036-0 นายทรงฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 015930641050-1 นายปองดิลก เกตุงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 015930663001-7 นายอนิรุทธ์ ผาสุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
14 015930663006-6 นายเกษมพันธุ์ แช่มช้อย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
15 015930663009-0 นายบัลลังก์ ปรารมย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
16 015930663013-2 นายชัยยุทธ์ แสงพุทธา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
17 015930663014-0 นายอุเทน ไมตรีจิตต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
18 015930663018-1 นายอติคุณ สาริบุตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
19 015930663024-9 นายอสัมภิณพงศ์ ดวงดารา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
20 015930663027-2 นายก้องพิพัฒน์ นาราพลอัมพร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
21 015940662003-3 นายณัฐพล ชนะชัย วิศวกรรมเกษตร40
22 015940662010-8 นายทศพร นาคแก้ว วิศวกรรมเกษตร10
23 016030663014-8 นายธนเดช สุขสยามชัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
24 016040663005-5 นายณัฐชัย บัวคำ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
25 016040663006-3 นายอนุพงษ์ คงเจริญ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
26 016040663013-9 นายเกริกเกียรติ สร้อยตัน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:13:29