รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802481-1 : English for Tour Guides
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015830561002-0 นางสาวกฤษณา ยิ่งสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
2 015830561003-8 นางสาวชนิภรณ์ ชำนิสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
3 015830561005-3 นางสาววรรณนิภา โตแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
4 015830561010-3 นางสาวกาญจนาพร เลิศอภิวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
5 015830561011-1 นายพีรพล แสงหว้า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
6 015830561019-4 นางสาวอนัญญา คงชูดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
7 015830561020-2 นางสาวรินดา ทิรอยรัมย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
8 015830561021-0 นางสาวสรัลพร พิมพ์สิงห์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
9 015830561023-6 นางสาวสโรชา แก้วกำเนิด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล11
10 015830561024-4 นางสาวอธิกา แจ่มวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
11 015830561026-9 นางสาวชลธิชา เชื้อวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
12 015830561031-9 นางสาวดาราภร ทองสุทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
13 015830561036-8 นางสาวรถิรา รภากรรดาวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
14 015830561037-6 นางสาวรัตน์ติยากร ภาคมงคล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
15 015830561038-4 นางสาวสราวดี พวงชมภู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
16 015830561041-8 นางสาวธนภรณ์ ผายกระโทก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
17 015830561043-4 นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนะแพร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 015830561053-3 นางสาวกัลยาลักษณ์ กระโจมทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
19 015830561055-8 นางสาวนนทิยา จิรกานต์ชล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
20 015830561057-4 นางสาวณัฐริกา ทับสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
21 015830561059-0 นางสาวพรทิพย์ นิยม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
22 015830561061-6 นางสาววันวิสาข์ แก้วนาคุน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
23 015830561068-1 นางสาวสรัญญา โคสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
24 015830561075-6 นางสาวณิลรญา ใจจอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
25 015830561077-2 นางสาวนาตาชา มาทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
26 015830561078-0 นางสาวปัณฑิตา บุญใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 9:24:58