รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0802481-1 : English for Tour Guides
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015730561044-4 นางสาวศิริพร โสประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
2 015830561006-1 นางสาวรัตนา พันธ์อุคำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
3 015830561007-9 นางสาวภาศิริ สุ่มสมิง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
4 015830561013-7 นางสาวกาญจนา วงษ์จันนา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
5 015830561015-2 นางสาวณัฐฐิดา เกิดเกตุ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
6 015830561022-8 นางสาวศิรประภา วงษ์วิสิฏฐ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล11
7 015830561028-5 นายศิริพงษ์ แข็งแรง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
8 015830561032-7 ว่าที่เรือตรีนฤสรณ์ จิตต์กะวาน ร.น. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
9 015830561033-5 นางสาวชุดา มั่งประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
10 015830561034-3 นางสาววิไลพร ขำแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
11 015830561039-2 นางสาวณิชาภัทร ชาติประสพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
12 015830561040-0 นางสาวภัคพิชา ไพรมณีวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
13 015830561045-9 นายปิยบุตร จันทร์ศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
14 015830561046-7 นางสาวมินตรา นิคมคาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
15 015830561047-5 นางสาวชรินรัตน์ พัฒนารังคะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
16 015830561049-1 นายวรวิทย์ กำจัดโศรก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
17 015830561050-9 นางสาวนันทนา หนูนิ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
18 015830561054-1 นายธนธรณ์ ศรีสุนทร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
19 015830561056-6 นายณัฐดนัย จิตต์จรัส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
20 015830561058-2 นางสาวกาญจนา ยมแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
21 015830561063-2 นางสาววิชญาดา ดนตรีรส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
22 015830561064-0 นางสาวลภัสรดา ศิวกรวรากุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
23 015830561065-7 นางสาวกัลยรัตน์ ธรรมคงทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
24 015830561067-3 นายศิรัฐ เปลี่ยนพิพัฒน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
25 015830561069-9 นางสาวทัศนีย์ แซ่ลี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
26 015830561070-7 นางสาวขวัญรัตน์ สินลับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
27 015830561073-1 นางสาวพรพิมล นุชเล็ก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
28 015830561076-4 นางสาววณิชยา มณีศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
29 015830561079-8 นายวิสิทธิ์ พุ่มศิริกุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
30 015830561080-6 นางสาวนภัค บูรณ์เจริญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
31 015830561083-0 นายดวิษ จันหอม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:27:21