รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0126402-2 : Livestock Business
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016040121001-0 นายธนาคม สุนทรภักดี สัตวศาสตร์40
2 016040121002-8 นายวิชาญ จรบุรมณ์ สัตวศาสตร์40
3 016040121003-6 นายสุวัจน์ สวรรค์ดอน สัตวศาสตร์40
4 016040121004-4 นายนพเก้า อินทรสูงเนิน สัตวศาสตร์40
5 016040121007-7 นางสาวไพลิน พรมชาติ สัตวศาสตร์40
6 016040121008-5 นางสาวมานี หมอนพังเทียม สัตวศาสตร์40
7 016040121011-9 นางสาวญาณิศา วะยะลุน สัตวศาสตร์40
8 016040121012-7 นายณัฐวุฒิ สร้อยสูงเนิน สัตวศาสตร์40
9 016040121013-5 นายอภินันท์ หักกะยานนท์ สัตวศาสตร์40
10 016040121014-3 นายประตูชัย แก้วสาริกา สัตวศาสตร์40
11 016040121017-6 นายธนพล เพียกขุนทด สัตวศาสตร์10
12 016040121018-4 นายอมรเทพ ด้วงไพร สัตวศาสตร์40
13 016040121019-2 นายจักรณรงศ์ อาทิตย์ศิลป์ สัตวศาสตร์40
14 016040121020-0 นายศรัณย์ เหมือนซัน สัตวศาสตร์40
15 016040121021-8 นางสาวธรรมรัต ตุ้มนิลกาล สัตวศาสตร์40
16 016040121022-6 นายชวาล พรมมา สัตวศาสตร์40
17 016040121023-4 นางสาวจิราภรณ์ มะลิงาม สัตวศาสตร์40
18 016040121026-7 นางสาวเบญญาภา มาคล้าย สัตวศาสตร์40
19 016040121027-5 นางสาววรียา ใจเที่ยงพันธ์ สัตวศาสตร์40
20 016040121030-9 นางสาวฐิติพร ยุติมิตร สัตวศาสตร์40
21 016040121032-5 นายวุฒิพงษ์ ยั่งยืน สัตวศาสตร์11
22 016040121035-8 นายอภิสิทธิ์ แผนจบก สัตวศาสตร์40
23 016140121024-0 นายภาสวี ศรีนครเขต สัตวศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:30:50