รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0118302-2 : Crop Biotechnology
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930111001-5 นางสาวปิยะพร ยงยุทธ พืชศาสตร์-พืชไร่10
2 015930111004-9 นายจารุกิตติ์ บ่อแก้ว พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 015930111007-2 นายปิยวรรษ คนเฉลียว พืชศาสตร์-พืชไร่10
4 015930111008-0 นายศิริพล มะนัสโส พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 015930111009-8 นายภุรพงศ์ นิลทวิก พืชศาสตร์-พืชไร่10
6 015930111011-4 นางสาวพฤกษา วรนาม พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 015930111012-2 นายอรรถพล ทรงโฉม พืชศาสตร์-พืชไร่10
8 015930111013-0 นางสาวสุวนันท์ อยู่ดี พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
9 015930111014-8 นายภิญโญ ฦาชา พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 015930111015-5 นางสาวจริยา วังรัตน์ พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
11 015930111017-1 นางสาวศิริพร ยนภักดิ์ พืชศาสตร์-พืชไร่10
12 015930111019-7 นายภีมพศ รัศมีพงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
13 015930111020-5 นายบดิน ปานเจริญ พืชศาสตร์-พืชสวน10
14 015930111021-3 นายพุฒิพงศ์ นาคเวก พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
15 015930111022-1 นางสาวดารัตน์ ศรีสงัด พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
16 015930111023-9 นางสาวปานตะวัน พันธ์ศรีสุข พืชศาสตร์-พืชสวน10
17 015930111024-7 นายเขตโสภณ เลาะหะนะ พืชศาสตร์-พืชไร่10
18 015930111026-2 นายพงศธร หาบุญมี พืชศาสตร์-พืชไร่10
19 015930111029-6 นางสาวพัชราภรณ์ แสงสุ่ม พืชศาสตร์-พืชไร่10
20 015930111030-4 นางสาวสุกันตนา จันสมปอง พืชศาสตร์-พืชสวน10
21 015930111033-8 นางสาวนฤพร ศิริเลข พืชศาสตร์-พืชสวน10
22 015930111034-6 นางสาวพิชามญชุ์ พูลสวัสดิ์ พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
23 016040111005-3 นายนริศ เมืองน้อย พืชศาสตร์ - พืชสวน40
24 016040111006-1 นายธีรวัฒน์ แย้มอาษา พืชศาสตร์ - พืชสวน40
25 016040111007-9 นางสาวจุฑาภรณ์ หยังหลัง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
26 016040111008-7 นายรัชตะ ขำบ้านหลวง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
27 016040111009-5 นางสาวธัญรัตน์ พรมดอนยาง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
28 016040111011-1 นางสาวนัฐริกา ดิเรกชัย พืชศาสตร์ - พืชสวน40
29 016040111012-9 นายเอกพจน์ แซ่จาง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
30 016040111015-2 นายนัทธพงศ์ เสน่ห์ พืชศาสตร์ - พืชสวน40
31 016040111016-0 นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์ พืชศาสตร์ - พืชสวน40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.6:25/8/2562 10:25:32