รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0111304-2 : Nursery Management
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930111004-9 นายจารุกิตติ์ บ่อแก้ว พืชศาสตร์-พืชสวน10
2 015930111008-0 นายศิริพล มะนัสโส พืชศาสตร์-พืชสวน10
3 015930111011-4 นางสาวพฤกษา วรนาม พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 015930111014-8 นายภิญโญ ฦาชา พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 015930111019-7 นายภีมพศ รัศมีพงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 015930111020-5 นายบดิน ปานเจริญ พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 015930111023-9 นางสาวปานตะวัน พันธ์ศรีสุข พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 015930111030-4 นางสาวสุกันตนา จันสมปอง พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 015930111033-8 นางสาวนฤพร ศิริเลข พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 016040111019-4 นายภูวเดช สิงห์โตเผือก พืชศาสตร์ - พืชสวน10
11 016140111001-0 นายปฏิภาณ รุ่งขจรกลิ่น พืชศาสตร์ - พืชสวน10
12 016140111003-6 นายธวัชชัย บาลบอรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
13 016140111004-4 นางสาวปริชญา บานบุรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
14 016140111006-9 นายขันติ อรัญพิทักษ์เขต พืชศาสตร์ - พืชสวน10
15 016140111007-7 นายสรรพวิท ชินะโชติ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
16 016140111009-3 นายวัฒนา แจ่มประเสริฐ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
17 016140111010-1 นายกัมปนาท นงค์ลักษณ์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
18 016140111011-9 นางสาวเอื้อการย์ บุตุธรรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
19 016140111012-7 นางสาวนันทริกา สุโคตร พืชศาสตร์ - พืชสวน10
20 016140111015-0 นางสาวณัฐกานต์ หาญเกียรติกล้า พืชศาสตร์ - พืชสวน10
21 016140111020-0 นายจตุรพร ฤกษ์ศักดิ์ศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
22 016140111021-8 นายธีรโชติ เจริญกัลป์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:19:02