รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0110405-1 : Technical English in Plant Science
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016040111001-2 นายภูวิศ เจนวรกิจ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
2 016040111002-0 นายอภิเชษฐ์ ทวีพานิช พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
3 016040111003-8 นางสาวฐิติพร ต่ายสันเทียะ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
4 016040111004-6 นายสุเมธ หิงสันเทียะ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
5 016040111005-3 นายนริศ เมืองน้อย พืชศาสตร์ - พืชสวน40
6 016040111006-1 นายธีรวัฒน์ แย้มอาษา พืชศาสตร์ - พืชสวน40
7 016040111007-9 นางสาวจุฑาภรณ์ หยังหลัง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
8 016040111008-7 นายรัชตะ ขำบ้านหลวง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
9 016040111009-5 นางสาวธัญรัตน์ พรมดอนยาง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
10 016040111010-3 นางสาวริษา บุญหยวก พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ40
11 016040111011-1 นางสาวนัฐริกา ดิเรกชัย พืชศาสตร์ - พืชสวน40
12 016040111012-9 นายเอกพจน์ แซ่จาง พืชศาสตร์ - พืชสวน40
13 016040111013-7 นายวรากร อ่อนนนท์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
14 016040111014-5 นายจิระวัฒน์ รวมทรัพย์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
15 016040111015-2 นายนัทธพงศ์ เสน่ห์ พืชศาสตร์ - พืชสวน40
16 016040111016-0 นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์ พืชศาสตร์ - พืชสวน40
17 016040111017-8 นางสาวจันทิมา ทองสัมฤทธิ์ พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ40
18 016040111018-6 นายธนโชติ หงษ์ทอง พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ40
19 016040111019-4 นายภูวเดช สิงห์โตเผือก พืชศาสตร์ - พืชสวน10
20 016040111020-2 นางสาวนริศรา ไชยภักดี พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
21 016040111021-0 นายธวัชชัย ขาวโต พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:13:41