รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0110403-1 : Plant Science Seminar
กลุ่ม2
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016040111001-2 นายภูวิศ เจนวรกิจ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
2 016040111002-0 นายอภิเชษฐ์ ทวีพานิช พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
3 016040111003-8 นางสาวฐิติพร ต่ายสันเทียะ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
4 016040111004-6 นายสุเมธ หิงสันเทียะ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
5 016040111013-7 นายวรากร อ่อนนนท์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา40
6 016040111014-5 นายจิระวัฒน์ รวมทรัพย์ พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
7 016040111016-0 นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์ พืชศาสตร์ - พืชสวน40
8 016040111019-4 นายภูวเดช สิงห์โตเผือก พืชศาสตร์ - พืชสวน10
9 016040111020-2 นางสาวนริศรา ไชยภักดี พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
10 016040111021-0 นายธวัชชัย ขาวโต พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:37:32