รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0110302-1 : Preparation for Cooperative Education in Plant Science
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015930111011-4 นางสาวพฤกษา วรนาม พืชศาสตร์-พืชสวน10
2 015930111013-0 นางสาวสุวนันท์ อยู่ดี พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
3 015930111020-5 นายบดิน ปานเจริญ พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 015930111022-1 นางสาวดารัตน์ ศรีสงัด พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
5 015930111023-9 นางสาวปานตะวัน พันธ์ศรีสุข พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 015930111033-8 นางสาวนฤพร ศิริเลข พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 015930111034-6 นางสาวพิชามญชุ์ พูลสวัสดิ์ พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
8 016030111029-4 นางสาวเกษร หล่อวีระธรรม พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.26.182.28:17/9/2562 17:25:00