รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0110201-1 : Field Practice in Plant Science 1
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 016030111001-3 นายสิรดนัย อินทรวิเชียร พืชศาสตร์-พืชไร่10
2 016030111002-1 นายกิตติภูมิ ช่างไม้ พืชศาสตร์10
3 016030111003-9 นายประวีร์ ตำราเรียง พืชศาสตร์-พืชสวน10
4 016030111006-2 นางสาวณัฐนันท์ ณะนีวงษ์ พืชศาสตร์-พืชไร่10
5 016030111007-0 นายวงกต ขุนทองน้อย พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016030111009-6 นางสาวสิริลักษณ์ เวชเฟื่อง พืชศาสตร์-พืชสวน10
7 016030111010-4 นายปรีชาพล มูลประเสริฐ พืชศาสตร์-พืชไร่10
8 016030111011-2 นายโพธารินทร์ รัตพันธ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 016030111012-0 นางสาวณัฐภัสสร ภัคพลจรัสพัส พืชศาสตร์-พืชสวน10
10 016030111013-8 นายกฤษณภักด์ พิลา พืชศาสตร์-พืชสวน10
11 016030111014-6 นายณัฐปคัลภ์ จันธำรงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
12 016030111016-1 นายพิสิฐ ไชยวัฒนะ พืชศาสตร์-พืชสวน10
13 016030111017-9 นายธีรเดช พลเยี่ยม พืชศาสตร์-พืชไร่10
14 016030111018-7 นางสาวณัฐมน พรมวงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
15 016030111019-5 นายสิรวิชญ์ ครูศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
16 016030111020-3 นายฐานวัฒน์ เลิศธนาพงศ์ธร พืชศาสตร์-พืชไร่10
17 016030111022-9 นางสาวกนกวรรณ หออัษฎาวุธ พืชศาสตร์-พืชสวน10
18 016030111023-7 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนชวด พืชศาสตร์-พืชสวน10
19 016030111024-5 นางสาวกานต์ธิดา ศรแก้ว พืชศาสตร์-พืชสวน10
20 016030111026-0 นายบัญชา กุลนาวงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:38:17