รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0405314-1 : Business Intelligence
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036040221001-5 นางสาวสิริพรรณ พาดี ระบบสารสนเทศ10
2 036040221003-1 นางสาวศิริวรรณ สมบัติ ระบบสารสนเทศ10
3 036040221004-9 นางสาวสายขิม บุตยาพงษ์ ระบบสารสนเทศ10
4 036040221005-6 นางสาวบุษกร ก้องโสตร์ ระบบสารสนเทศ11
5 036040221006-4 นางสาวณัฐกมล ผ่องกมล ระบบสารสนเทศ10
6 036040221007-2 นายพิชญุตม์ แก้วลาด ระบบสารสนเทศ10
7 036040221008-0 นายชลากร ใบโพธิ์ ระบบสารสนเทศ10
8 036040221009-8 นายกิตติพงษ์ แจ้งศรี ระบบสารสนเทศ10
9 036040221010-6 นายรังษี ค้าผล ระบบสารสนเทศ10
10 036040221011-4 นายสหภาพ บุตรพา ระบบสารสนเทศ10
11 036040221012-2 นางสาวพจนา ธรรมวงค์ ระบบสารสนเทศ10
12 036040221013-0 นายเนติพงษ์ สมภักดี ระบบสารสนเทศ10
13 036040221014-8 นายจักรกฤษณ์ ผึ่งผาย ระบบสารสนเทศ10
14 036040221015-5 นายนิพัฒน์ เรืองศรี ระบบสารสนเทศ10
15 036040221018-9 นายธีราทร อู่อุดมยิ่ง ระบบสารสนเทศ10
16 036040221019-7 นายชนุตม์ บุญมั่น ระบบสารสนเทศ10
17 036040221020-5 นายนัฐวุฒิ แซ่ฝู ระบบสารสนเทศ11
18 036040221021-3 นายณภัทร สุขพลับพลา ระบบสารสนเทศ10
19 036040221022-1 นางสาวนันท์นภัส ชยางค์กุลเกียรติ ระบบสารสนเทศ10
20 036040221023-9 นางสาวสุภารัตน์ บุญรัตนวิชัย ระบบสารสนเทศ10
21 036040221024-7 นางสาวสุทธิดา บุญจอง ระบบสารสนเทศ11
22 036040221025-4 นายนันทชัย บุญไทย ระบบสารสนเทศ10
23 036040221026-2 นายอพิสิษฐ์ เชิงไชย ระบบสารสนเทศ10
24 036040221027-0 นายสุทธิภัทร ไวนิกร ระบบสารสนเทศ10
25 036040221028-8 นายอนิรุธ จีรังกูล ระบบสารสนเทศ11
26 036040221029-6 นางสาวกัลยา ฐานะ ระบบสารสนเทศ10
27 036040221030-4 นางสาวราตรี คนสอาด ระบบสารสนเทศ10
28 036040221031-2 นายสหรัฐ สุภสิงห์ ระบบสารสนเทศ10
29 036040221033-8 นายอินทนนท์ มณีทอง ระบบสารสนเทศ10
30 036040221034-6 นายสิทธิโชค ศรีบัวโรย ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.84.130.252:18/6/2562 20:49:30