รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0602120-1 : General Organic Chemistry
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 035730322030-9 นายสุขุม สอนสี พืชศาสตร์ - พืชสวน40
2 035830324015-6 นางสาวมัณฑนา เนียมพาง เทคโนโลยีการเกษตร40
3 035830324018-0 นายวรรณรัตน์ ม่วงพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร40
4 035830324019-8 นางสาวหิรัณยา ราษฎร์เจริญ เทคโนโลยีการเกษตร40
5 035830324025-5 นายพรหมพิชัย หิรัญรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร10
6 035830324034-7 นายทศพร มณเทียรทอง เทคโนโลยีการเกษตร40
7 035830324046-1 นายจิตริน จันทร์แก้ว เทคโนโลยีการเกษตร10
8 035830331033-0 นายภัทรจาริน จันทร์ดอก ประมง10
9 035830331035-5 นายฤทธิเกียรติ แซ่โซว ประมง10
10 035930324031-1 นายปราการชัย ดีบุญชัย เทคโนโลยีการเกษตร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:36:29