รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0302100-1 : General Chemistry
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 036030324021-0 นางสาวสุนิตา บุตรโต เทคโนโลยีการเกษตร10
2 036030324022-8 นางสาวจุฑาทิพย์ อ่อนเพ็ง เทคโนโลยีการเกษตร10
3 036030324025-1 นายธีระ เจริญจิตต์ เทคโนโลยีการเกษตร10
4 036030324027-7 นางสาวปัณพร ไชยลังกา เทคโนโลยีการเกษตร10
5 036130324001-0 นางสาวรัตติยา กาสังข์ เทคโนโลยีการเกษตร10
6 036130324002-8 นางสาวพัชรา รู้สรรพกิจ เทคโนโลยีการเกษตร10
7 036130324003-6 นางสาวศิรินภา พรคต เทคโนโลยีการเกษตร10
8 036130324004-4 นายล้ำเลิศ สุขสุภกิจ เทคโนโลยีการเกษตร10
9 036130324006-9 นายอนุวัฒน์ จันทวังโส เทคโนโลยีการเกษตร70
10 036130324008-5 นายณัฐดนัย ปุณณาภิรมย์ เทคโนโลยีการเกษตร10
11 036130324009-3 นายภาณุพงษ์ ชอุ่ม เทคโนโลยีการเกษตร10
12 036130324011-9 นายสิทธิเกียรติ ปัดชัย เทคโนโลยีการเกษตร70
13 036130324012-7 นายนัทธพงศ์ หลักฐาน เทคโนโลยีการเกษตร10
14 036130324013-5 นายพัชร ทองกุล เทคโนโลยีการเกษตร10
15 036130324014-3 นายภูมินทร์ น้อยแย้ม เทคโนโลยีการเกษตร10
16 036130324015-0 นางสาวจุฑา ทวีผล เทคโนโลยีการเกษตร10
17 036130324016-8 นางสาวขวัญจิรา เผือกทองคำ เทคโนโลยีการเกษตร10
18 036130324017-6 นางสาวปรียาภรณ์ คงสวน เทคโนโลยีการเกษตร10
19 036130324018-4 นายธีรภัทร วิเศษ เทคโนโลยีการเกษตร70
20 036130324019-2 นางสาวณัฐริณีย์ วรรณเวช เทคโนโลยีการเกษตร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:29:19