รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0110403-1 : Plant Science Seminar
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 035630322047-5 นายธำรงศักดิ์ โกษาคาร พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ11
2 035830322001-8 นางสาวเก้าทิพย์ คมสัน พืชศาสตร์40
3 035830322004-2 นางสาวพิชญา สนเสริฐ พืชศาสตร์40
4 035830322005-9 นางสาวมัลลิกา วิราทนา พืชศาสตร์40
5 035830322007-5 นายณัฐกิตติ์ บุรพกรณ์ พืชศาสตร์40
6 035830322009-1 นายกิตติณัฏฐ์ ชินสร้อย พืชศาสตร์10
7 035830322010-9 นางสาวมลิสา ไพสาลี พืชศาสตร์40
8 035830322011-7 นางสาวสุภาภรณ์ โพธิ์นักขา พืชศาสตร์40
9 035830322015-8 นายยุทธชัย สรรศรี พืชศาสตร์40
10 035830322016-6 นายณัฐนนท์ บุญสอน พืชศาสตร์40
11 035830322017-4 นายธเนศ สุขสถิตย์ พืชศาสตร์40
12 035830322020-8 นางสาวกาญจนา อิ่มเอี่ยม พืชศาสตร์40
13 035830322022-4 นางสาวปานรวี สีแตงอ่อน พืชศาสตร์40
14 035830322024-0 นางสาววัลภา นพฤทธิ์ พืชศาสตร์10
15 035830322026-5 นางสาวศิริประภา เลิศธัญญา พืชศาสตร์40
16 035830322027-3 นางสาวปวีณา จันทวี พืชศาสตร์40
17 035830322030-7 นางสาวปรารถนา เฮี้ยวสำราญ พืชศาสตร์40
18 035830322032-3 นายนัฐพงษ์ ห่วงมาก พืชศาสตร์40
19 035830322034-9 นางสาวนริศรา อิ่มโภชน์ พืชศาสตร์40
20 035830322037-2 นายรัชนนท์ ถนอมวงษ์ พืชศาสตร์40
21 035830322038-0 นายนพรัตน์ ต่างหู พืชศาสตร์40
22 035830322039-8 นางสาวสุริชา เจริญศรี พืชศาสตร์10
23 035830322043-0 นายสิรวิชญ์ ขนุนทอง พืชศาสตร์10
24 035830322048-9 นางสาวเกวลี ประชุมวัตต์ พืชศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:49:29