รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0302100-1 : General Chemistry
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 036130322004-6 นางสาวมณีรัตน์ บุญญากร พืชศาสตร์10
2 036130322009-5 นางสาวคัทลียา เลิกลา พืชศาสตร์10
3 036130322012-9 นายศรัณย์ มาชาวป่า พืชศาสตร์10
4 036130322018-6 นายชัยวัฒน์ ชายเชิด พืชศาสตร์10
5 036130322019-4 นายคุณากร หอมประเสริฐ พืชศาสตร์10
6 036130322022-8 นางสาวอุษณี แพทย์นุสนธิ์ พืชศาสตร์10
7 036130322024-4 นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ พืชศาสตร์10
8 036130322027-7 นายรัฐพงษ์ ศรีพาพงษ์ พืชศาสตร์10
9 036130322030-1 นายศรัณย์พร ภิญโญ พืชศาสตร์10
10 036130322032-7 นายชาคริต บางพลอย พืชศาสตร์10
11 036130322035-0 นายพัชรพล ไชยนันทน์ พืชศาสตร์10
12 036130322036-8 นายขันติพงศ์ จำเนียร พืชศาสตร์10
13 036130322037-6 นางสาวอัตสิริยา หงษ์บิน พืชศาสตร์10
14 036130322038-4 นายวิษณุ นาคประวัติ พืชศาสตร์10
15 036130322041-8 นายพงศกร บรรจงศิลป์ พืชศาสตร์80
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.175.120.59:19/8/2562 20:33:19