รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0302100-1 : General Chemistry
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 035930331017-1 นายสมบัติ ศรีสุวรรณ ประมง10
2 036130322005-3 นางสาวพรทิพย์ อรรคนิมาตย์ พืชศาสตร์10
3 036130322006-1 นางสาวณิชาภัทร สิงห์จันทร์ พืชศาสตร์10
4 036130322008-7 นางสาวสุทธิดา ทองอ้ม พืชศาสตร์10
5 036130322010-3 นางสาวจอมขวัญ รัตนวิเชียร พืชศาสตร์10
6 036130322014-5 นายณัฐพงษ์ จันละมูล พืชศาสตร์10
7 036130322015-2 นางสาวกิ่งตะวัน เพ็ชรมุนี พืชศาสตร์10
8 036130322016-0 นายพิเชษฐ์ ปิ่นทอง พืชศาสตร์10
9 036130322017-8 นายชัยทัศน์ ทองประทุน พืชศาสตร์10
10 036130322021-0 นางสาววรรณรดา มังกร พืชศาสตร์10
11 036130322029-3 นางสาวปวีณ์ธิดา ดาษขุนทด พืชศาสตร์10
12 036130322031-9 นางสาวธนภรณ์ สุขสวรรค์ พืชศาสตร์10
13 036130322033-5 นางสาวปณิดา อ่อนสอาด พืชศาสตร์10
14 036130322040-0 นายสมภพ วงค์ตาทำ พืชศาสตร์10
15 036130352001-5 นางสาวกนกวรรณ บุษราคำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
16 036130352003-1 นางสาวศศิภา หงษ์กลาย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
17 036130352005-6 นางสาวสุธาสิณี เครือหมู เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
18 036130352007-2 นายบัณฑิต รุ่งแจ้ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:25:20