รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0627402-1 : Special Problem
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 035630341011-8 นายกฤษณะวัฒน์ ทัดทรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
2 035830341001-5 นางสาวกานต์พิชชา อัปมาทะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
3 035830341003-1 นางสาวศศิธร เครือวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
4 035830341005-6 นางสาวศิริพร อินทร์แป้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
5 035830341006-4 นางสาวสุทธิดา สิงห์สำราญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
6 035830341011-4 นางสาวเมลดา ณิชธรรมธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
7 035830341015-5 นางสาวยุพารัตน์ มงคลรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:19:08