รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032005-1 : English Writing in Daily Life
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 035930341004-7 นางสาวสุกัญญา โสภาจร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร60
2 035930341006-2 นางสาวอัญญารัตน์ บุญมาทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
3 035930341007-0 นางสาวฐาปนี ตั้งฤกษ์สถาพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
4 035930341008-8 นางสาวบานชื่น แปลงโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
5 035930341009-6 นายธนวัฒน์ ซ่อนกลิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
6 035930341010-4 นางสาวสโรชา ดังก้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
7 035930341011-2 นางสาวจินต์จุทา ลูพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
8 035930341012-0 นายวศุ ไชยเผือก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.13.39:20/8/2562 6:37:06