รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036030261001-7 นางสาวปนัดดา ปัจจัยเก บัญชีบัณฑิต10
2 036030261006-6 นางสาววาสนา รูปคม บัญชีบัณฑิต10
3 036030261007-4 นางสาวพิมพ์ใจ วันทุมมา บัญชีบัณฑิต10
4 036030261008-2 นางสาวลัดดา ประเสริฐโสภณ บัญชีบัณฑิต10
5 036030261012-4 นางสาวณัฐกานต์ วุฒิชัย บัญชีบัณฑิต10
6 036030261015-7 นายเอกพัน เพาะปลูก บัญชีบัณฑิต10
7 036030261017-3 นางสาวพิสมัย พรมจำปา บัญชีบัณฑิต10
8 036030261018-1 นางสาวพรพรรณ อัตถาหาร บัญชีบัณฑิต10
9 036030261019-9 นางสาวอัญชลี กุลรัตน์ บัญชีบัณฑิต10
10 036030261020-7 นายธนาธรณ์ กลิ่นไกล บัญชีบัณฑิต10
11 036030261021-5 นายนฤดล ตั้งมั่น บัญชีบัณฑิต10
12 036030261022-3 นางสาวจิราพร สุวรรณราช บัญชีบัณฑิต10
13 036030261023-1 นางสาวฐิติมา เสมสฤษดิ์ บัญชีบัณฑิต10
14 036030261026-4 นางสาวอรพรรณ ธนะผล บัญชีบัณฑิต10
15 036030261027-2 นางสาวศิดาพร ลี่แตง บัญชีบัณฑิต10
16 036030261028-0 นางสาวเดือนฉาย ธนะมูล บัญชีบัณฑิต10
17 036030261029-8 นางสาวนัทธมน วิสุทธิแพทย์ บัญชีบัณฑิต10
18 036030261033-0 นายชฎายุ เอกสมบุญ บัญชีบัณฑิต10
19 036030261034-8 นางสาวจุฑามณี พรมตอง บัญชีบัณฑิต10
20 036030261035-5 นางสาวพิชามญชุ์ มุดวาลัย บัญชีบัณฑิต10
21 036030261038-9 นางสาวสิวินีย์ รัตนสร้อย บัญชีบัณฑิต10
22 036030261040-5 นางสาวเหมือนฝัน ศรีอำพันธ์ บัญชีบัณฑิต10
23 036030261041-3 นางสาวอาทิตยา จดจำ บัญชีบัณฑิต10
24 036030261042-1 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสำอางค์ บัญชีบัณฑิต10
25 036130231002-0 นางสาวปภัสสร หงษ์ชาติ เศรษฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:27:27