รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0043001-1 : Exercise for Health
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036140211001-5 นางสาวกันธิชา วงษ์จีนเพ็ชร์ การจัดการ10
2 036140211002-3 นางสาวพลอยไพลิน ธิปันที การจัดการ10
3 036140211003-1 นางสาวกุลณัฐ พันธุ์มี การจัดการ10
4 036140211004-9 นางสาวชาลินี พรหมเวก การจัดการ10
5 036140211005-6 นางสาวสโรชา สุวรรณ การจัดการ10
6 036140211006-4 นางสาวปิยธิดา นุดสมบัติ การจัดการ10
7 036140211007-2 นายสุรวัชร จันทรเจริญ การจัดการ10
8 036140211009-8 นางสาวปณัฐตา เอี่ยมสอาด การจัดการ10
9 036140211010-6 นางสาวสุปราณี จันตราพรมราช การจัดการ10
10 036140211011-4 นางสาววรรณวิสา คล่องเเคล้ว การจัดการ10
11 036140211012-2 นางสาวปัทมาวรรณ จงล้อมกลาง การจัดการ10
12 036140211013-0 นางสาววิภาวรรณ สังเกตุ การจัดการ10
13 036140211014-8 นางสาวปริชญา สมคิด การจัดการ10
14 036140211015-5 นางสาวชญาฌ์นันท์ ผ่องววรณ์ การจัดการ10
15 036140211017-1 นางสาวสิริลักษณ์ แถมฉิมพลี การจัดการ10
16 036140211018-9 นายชนะชัย หะวานนท์ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:46:34