รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 035830261021-9 นางสาวเกษมณี วันดี การบัญชี40
2 035830261034-2 นางสาวสุพัดตา ทีฆปัญญา การบัญชี40
3 035930221001-8 นางสาวสุธาทิพย์ ภู่มาลา ระบบสารสนเทศ10
4 035930221002-6 นางสาวอนันดา พันธุเดช ระบบสารสนเทศ10
5 035930221003-4 นางสาวอภิญญา ดอนเขื่อนโสม ระบบสารสนเทศ10
6 035930221006-7 นายกิจจา พูลแสวง ระบบสารสนเทศ10
7 035930221008-3 นางสาวธิดารัตน์ คำวิชัย ระบบสารสนเทศ10
8 035930221009-1 นายปฏิพัทธ์ ปัญนาศรี ระบบสารสนเทศ10
9 035930221010-9 นายจักรกฤษ จำเรือง ระบบสารสนเทศ10
10 035930221012-5 นางสาวพัชรินทร์ ดาวงษ์ ระบบสารสนเทศ10
11 036030211001-8 นางสาวภูริชญา ขำเจริญ การจัดการ10
12 036030211002-6 นางสาวปิ่นฉัตร ชาตะเกาะ การจัดการ10
13 036030211003-4 นายวสวัตติ์ วิเวโก การจัดการ10
14 036030211004-2 นางสาวสุภาวดี ศรีมาศ การจัดการ10
15 036030211005-9 นางสาวนันทิชา อุ่นใจ การจัดการ10
16 036030211008-3 นางสาวอฐิตา โพธิบาย การจัดการ10
17 036030211009-1 นายธัชธรรม ชวลิต การจัดการ10
18 036030211012-5 นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งไม้ การจัดการ10
19 036030211014-1 นางสาวอาทิตยา จันทร์ศูนย์ การจัดการ10
20 036030211015-8 นางสาวณัชชา อธิกะมะ การจัดการ10
21 036030211016-6 นางสาวสุพรรษา จิตต์ไพบูลย์ การจัดการ10
22 036030211017-4 นายพุทธรัตน์ ชพานนท์ การจัดการ10
23 036030211019-0 นางสาวสุชาวดี คำแพง การจัดการ10
24 036030211020-8 นางสาวศิริวรรณ โพธิ์พร้อม การจัดการ10
25 036030211022-4 นายธีรพล อุทัย การจัดการ10
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
26 035930311013-4 นายจิรายุทธ บัวแดง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์10
27 036030371003-0 นางสาวกรรณิการ์ ยั่งยืน เทคโนโลยีอุตสาหการ10
28 036030371004-8 นายอภินันท์ สมดี เทคโนโลยีอุตสาหการ10
29 036030371006-3 นายธงชัย อ่อนคง เทคโนโลยีอุตสาหการ10
30 036030371008-9 นายวรพล ปั้นคำ เทคโนโลยีอุตสาหการ10
31 036030371010-5 นายกนกพล ลับเหลี่ยม เทคโนโลยีอุตสาหการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:25/8/2562 0:45:08