รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036030211001-8 นางสาวภูริชญา ขำเจริญ การจัดการ10
2 036030211002-6 นางสาวปิ่นฉัตร ชาตะเกาะ การจัดการ10
3 036030211003-4 นายวสวัตติ์ วิเวโก การจัดการ10
4 036030211004-2 นางสาวสุภาวดี ศรีมาศ การจัดการ10
5 036030211005-9 นางสาวนันทิชา อุ่นใจ การจัดการ10
6 036030211008-3 นางสาวอฐิตา โพธิบาย การจัดการ10
7 036030211009-1 นายธัชธรรม ชวลิต การจัดการ10
8 036030211012-5 นางสาวกัญญารัตน์ มิ่งไม้ การจัดการ10
9 036030211014-1 นางสาวอาทิตยา จันทร์ศูนย์ การจัดการ10
10 036030211015-8 นางสาวณัชชา อธิกะมะ การจัดการ10
11 036030211016-6 นางสาวสุพรรษา จิตต์ไพบูลย์ การจัดการ10
12 036030211017-4 นายพุทธรัตน์ ชพานนท์ การจัดการ10
13 036030211019-0 นางสาวสุชาวดี คำแพง การจัดการ10
14 036030211020-8 นางสาวศิริวรรณ โพธิ์พร้อม การจัดการ10
15 036030211022-4 นายธีรพล อุทัย การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.13.39:20/8/2562 6:20:45