รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036130211001-6 นางสาวขวัญเรือน แช่มเล็ก การจัดการ10
2 036130211003-2 นางสาวพันนภา ผลอุทิศ การจัดการ10
3 036130211004-0 นางสาวปิยะพร คีรีชล การจัดการ10
4 036130211005-7 นางสาวภัสสร ผิวงาม การจัดการ10
5 036130211007-3 นางสาวศกุลตรา ทาตุ่นใจ การจัดการ10
6 036130211008-1 นางสาวนิศารัตน์ บัวแก้ว การจัดการ10
7 036130211009-9 นางสาวนารี ศรีทอง การจัดการ10
8 036130211010-7 นางสาวกวินวรรณ หวานยืด การจัดการ10
9 036130211011-5 นายณัฐวุฒิ เวชสรรเสริญ การจัดการ10
10 036130211012-3 นางสาวอาทิตยา บัวลพ การจัดการ10
11 036130211013-1 นางสาวอัญญาพร จันทรส การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:28:09