รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045630711102-5 นายสุรศักดิ์ บุญราศรี วิศวกรรมโยธา40
2 045640783610-9 นางสาวสายชล เหลาแพง วิศวกรรมก่อสร้าง10
3 045930711113-6 นางสาวลักษคณา จุลพันธ์ วิศวกรรมโยธา10
4 045930711208-4 นางสาวนีรนุช ศรีช่วง วิศวกรรมโยธา10
5 045940783633-5 นายสุนทร ทิพย์สวัสดิ์ วิศวกรรมก่อสร้าง40
6 045940783635-0 นายบัณฑิต สิงห์ทอง วิศวกรรมก่อสร้าง40
7 045940783643-4 นายอนุชิต อ้นทอง วิศวกรรมก่อสร้าง40
8 046030711112-6 นายยสินทร เทียบเพีย วิศวกรรมโยธา70
9 046130752003-5 นายมนตรี อรุณปี การจัดการโลจิสติกส์80
10 046130752017-5 นายวศิน ตั้งวิเทศจิต การจัดการโลจิสติกส์60
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:15:29