รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0720401-1 : Building Sanitary
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045940783605-3 นายชัยวัตร ถีระแก้ว วิศวกรรมก่อสร้าง40
2 045940783615-2 นายกัมปนาท อินสุด วิศวกรรมก่อสร้าง40
3 045940783629-3 นายอุดมสุข นวลมโน วิศวกรรมก่อสร้าง40
4 045940783632-7 นายบุญนำ พรหมพิมาลย์ วิศวกรรมก่อสร้าง40
5 045940783633-5 นายสุนทร ทิพย์สวัสดิ์ วิศวกรรมก่อสร้าง40
6 045940783635-0 นายบัณฑิต สิงห์ทอง วิศวกรรมก่อสร้าง40
7 045940783640-0 นายนำโชค บรรเทา วิศวกรรมก่อสร้าง40
8 045940783643-4 นายอนุชิต อ้นทอง วิศวกรรมก่อสร้าง40
9 046040783620-0 นายอภินันท์ แก้วสนั่น วิศวกรรมก่อสร้าง40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:47:10