รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 045740711843-1 นายพงศธร สอนทรัพย์ วิศวกรรมโยธา10
2 046130752001-9 นายธีรภัทร ไกรคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์80
3 046130752002-7 นายชินาธิป พุ่มนิล การจัดการโลจิสติกส์80
4 046130752004-3 นายธนบูรณ์ เรือนปัน การจัดการโลจิสติกส์10
5 046130752005-0 นายศิรวิชญ์ ยวงกาญจน์ การจัดการโลจิสติกส์70
6 046130752006-8 นางสาวทิพรัตน์ ลิมกุล การจัดการโลจิสติกส์10
7 046130752007-6 นายธีรยุทธ สิทธิกฎ การจัดการโลจิสติกส์10
8 046130752008-4 นายชิติพัตร ไชยเขตร์ การจัดการโลจิสติกส์60
9 046130752009-2 นายธนพล เอียงอ่อน การจัดการโลจิสติกส์10
10 046130752010-0 นายสหัสวรรษ พลพิลา การจัดการโลจิสติกส์60
11 046130752011-8 นายชนะศักดิ์ ศรีสุข การจัดการโลจิสติกส์60
12 046130752012-6 นายอิทธิกร อิทธิยะ การจัดการโลจิสติกส์80
13 046130752013-4 นายสุรพงษ์ สนสร้อย การจัดการโลจิสติกส์80
14 046130752014-2 นายสุพจน์ เลาะหนับ การจัดการโลจิสติกส์80
15 046130752015-9 นายพชร มุละสีวะ การจัดการโลจิสติกส์60
16 046130752016-7 นายสุรเชษฐ์ แดงฉาย การจัดการโลจิสติกส์80
17 046130752018-3 นายรชพล ทวีสุข การจัดการโลจิสติกส์70
18 046130752019-1 นายศตวรรษ มงคลเสรีชัย การจัดการโลจิสติกส์10
19 046130752020-9 นายสมชาย ศุภษร การจัดการโลจิสติกส์80
20 046130752021-7 นายภาณุ แย้มทับ การจัดการโลจิสติกส์10
21 046130752022-5 นายสหชัย กลิ่นรอด การจัดการโลจิสติกส์70
22 046130752023-3 นายรภัสสิทธิ์ วิริยะสมบัติ การจัดการโลจิสติกส์70
23 046130752024-1 นายชยุต เปลี่ยนทอง การจัดการโลจิสติกส์10
24 046130752026-6 นายศิริวัฒน์ โซ๊ะพิทักษ์ การจัดการโลจิสติกส์70
25 046130752027-4 นายราชวัตร อิ่มหลำ การจัดการโลจิสติกส์70
26 046130752028-2 นายวงศธร อ่ำบุญ การจัดการโลจิสติกส์70
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 15:25:36