รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม9
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036040221061-9 นายภราดร มิตรยง ระบบสารสนเทศ40
2 036040221062-7 นางสาวดารารัตน์ ตันทวี ระบบสารสนเทศ40
3 036040221063-5 นายปัญจพล ช่วงกระจ่าง ระบบสารสนเทศ40
4 036040221064-3 นางสาวชลิตา ไชยกรุง ระบบสารสนเทศ40
5 036040221070-0 นายธนัญชัย นารถอุดม ระบบสารสนเทศ40
6 036040221074-2 นายทศพร พังฆะเจริญสุข ระบบสารสนเทศ40
7 036040221077-5 นายณัฐพล เถาจันทร์ต๊ะ ระบบสารสนเทศ40
8 036040221078-3 นางสาวนภาวดี ขอนนอก ระบบสารสนเทศ40
9 036040221079-1 นางสาวอารยา มาลัยรักษ์ ระบบสารสนเทศ40
10 036040221080-9 นายกิตติธัช พูลสนอง ระบบสารสนเทศ40
11 036040221082-5 นายจักรภพ พุ่มผล ระบบสารสนเทศ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:49:14