รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0124302-1 : Animal Showing and Judging
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015630121013-4 นางสาวยุพาวรรณ สุขจิตร สัตวศาสตร์10
2 015630121041-5 นายทักษิณ ดำช่วย สัตวศาสตร์10
3 015630121060-5 นายอานัส แสงจันทร์ สัตวศาสตร์10
4 015730121018-1 นายวรวุฒ หนูแก้ว สัตวศาสตร์80
5 015830121021-3 นางสาววันนิสา รัตนะ สัตวศาสตร์10
6 016040121001-0 นายธนาคม สุนทรภักดี สัตวศาสตร์40
7 016040121011-9 นางสาวญาณิศา วะยะลุน สัตวศาสตร์40
8 016040121017-6 นายธนพล เพียกขุนทด สัตวศาสตร์40
9 016040121021-8 นางสาวธรรมรัต ตุ้มนิลกาล สัตวศาสตร์40
10 016040121026-7 นางสาวเบญญาภา มาคล้าย สัตวศาสตร์40
11 016040121027-5 นางสาววรียา ใจเที่ยงพันธ์ สัตวศาสตร์40
12 016040121032-5 นายวุฒิพงษ์ ยั่งยืน สัตวศาสตร์11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:26:23