รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม6
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015940521635-3 นางสาวอภิรดี ท้วมเจริญ การจัดการ40
2 016040521601-3 นายจักรกฤษ เนินทราย การจัดการ40
3 016040521613-8 นางสาวธัญญลักษณ์ เหมือนแสง การจัดการ40
4 016040521614-6 นางสาวปิยดา เทพิน การจัดการ40
5 016040521615-3 นางสาวรานิกุล ขุนแก้ว การจัดการ40
6 016040521616-1 นางสาวอรอนงค์ แพงสุข การจัดการ40
7 016040521621-1 นางสาวประภัสสร สังขวรรณะ การจัดการ40
8 016040521625-2 นางสาวสุทธิดา ทรัพย์เนียม การจัดการ40
9 016040521630-2 นางสาวนิตยา หนูยงค์ การจัดการ40
10 016040521634-4 นางสาวศศิธร สีหานาม การจัดการ40
11 016040521635-1 นางสาวชนิภา ศิริวนสกุล การจัดการ40
12 016040521636-9 นางสาวศิริวิมล นันทสูรย์ การจัดการ40
13 016040521637-7 นางสาวณัฐฑริกา มรกต การจัดการ40
14 016040521638-5 นางสาวปภาวดี อินเมืองแก้ว การจัดการ40
15 016040521639-3 นางสาววลัยภรณ์ ศักดา การจัดการ40
16 016040521640-1 นางสาวศุภากร อนุรักษ์ธนกุล การจัดการ40
17 016040521641-9 นางสาวบรรณสาร แลบัว การจัดการ40
18 016040521644-3 นางสาวโสรยา แสนบุราณ การจัดการ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:54:42