รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036040211061-1 นายวีรศักดิ์ บัวพูล การจัดการ40
2 036040211062-9 นางสาวจริญญา แต้มพงษ์ การจัดการ40
3 036040211065-2 นายปฏิภาณ มณีแสง การจัดการ40
4 036040211067-8 นางสาวสุวิมล ปงลังกา การจัดการ40
5 036040211068-6 นายวณัฐพงศ์ รังสะกินนิน การจัดการ40
6 036040211069-4 นางสาวสุนิสา น้อยหิรัญ การจัดการ40
7 036040211070-2 นางสาวกนกวรรณ ใยฉวี การจัดการ40
8 036040211072-8 นางสาวกัตตยา ประสุวรรณ การจัดการ40
9 036040211073-6 นายสุทัศน์ สุขเกิด การจัดการ40
10 036040211074-4 นายอดิเทพ เกตุจันทร์ การจัดการ40
11 036040211076-9 นางสาวเสาวนีย์ โพธิ์แก้ว การจัดการ40
12 036040211077-7 นางสาวสุปันนา ใหม่สุริยะ การจัดการ40
13 036040211078-5 นางสาวไหมแพร ยิงลำ การจัดการ40
14 036040211079-3 นายนวพล นามวิเศษ การจัดการ40
15 036040211080-1 นายนฤพนธิ์ จรูญรัตน์ การจัดการ40
16 036040211083-5 นางสาวมยุรา เจตานนท์ การจัดการ40
17 036040211084-3 นางสาวธัญชนก แพงวิเศษ การจัดการ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:48:35