รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036040211085-0 นางสาวนิชนันท์ วังแผน การจัดการ40
2 036140261090-7 นางสาวกรวิภา โตวิวัธ การบัญชี10
3 036140261091-5 นางสาวประไพพิศ สุขศิริมัช การบัญชี10
4 036140261092-3 นางสาวสินีนาฏ พัฒนผล การบัญชี10
5 036140261093-1 จ่าเอกอนุสรณ์ เรืองขณะ การบัญชี10
6 036140261095-6 นายชานนท์ คงวัฒนะ การบัญชี10
7 036140261096-4 นางสาวชลธิชา ดีเกตุ การบัญชี80
8 036140261099-8 นางสาวปรารถนา สรณะ การบัญชี10
9 036140261100-4 นางสาวปาริฉัตร คนดี การบัญชี10
10 036140261101-2 นางสาวณัฐนรี สามารถ การบัญชี10
11 036140261102-0 นางสาวอรณี โพธิ์ประเสริฐ การบัญชี10
12 036140261103-8 นางสาวเพ็ญพิชชา สงวนศรี การบัญชี10
13 036140261104-6 นางสาวอภิญญา ภูมิสวัสดิ์ การบัญชี10
14 036140261110-3 นางสาวพิมพ์ชนก แสงทอง การบัญชี80
15 036140261111-1 นางสาวชรินยา เจริญทรัพย์ การบัญชี12
16 036140261112-9 นางสาวหนึ่งฤทัย จิตเดช การบัญชี80
17 036140261113-7 นางสาวอังสุมารินทร์ พืชเพี้ยน การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:21:39