รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม5
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015940121020-2 นายอนุพงษ์ วงศ์ทอง สัตวศาสตร์40
2 016030111001-3 นายสิรดนัย อินทรวิเชียร พืชศาสตร์-พืชไร่10
3 016030111002-1 นายกิตติภูมิ ช่างไม้ พืชศาสตร์10
4 016030111003-9 นายประวีร์ ตำราเรียง พืชศาสตร์-พืชสวน10
5 016030111004-7 นายคฑาวุธ เอกลัคนารัตน์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
6 016030111006-2 นางสาวณัฐนันท์ ณะนีวงษ์ พืชศาสตร์-พืชไร่10
7 016030111007-0 นายวงกต ขุนทองน้อย พืชศาสตร์-พืชสวน10
8 016030111009-6 นางสาวสิริลักษณ์ เวชเฟื่อง พืชศาสตร์-พืชสวน10
9 016030111010-4 นายปรีชาพล มูลประเสริฐ พืชศาสตร์-พืชไร่10
10 016030111011-2 นายโพธารินทร์ รัตพันธ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
11 016030111012-0 นางสาวณัฐภัสสร ภัคพลจรัสพัส พืชศาสตร์-พืชสวน10
12 016030111013-8 นายกฤษณภักด์ พิลา พืชศาสตร์-พืชสวน10
13 016030111014-6 นายณัฐปคัลภ์ จันธำรงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
14 016030111016-1 นายพิสิฐ ไชยวัฒนะ พืชศาสตร์-พืชสวน10
15 016030111017-9 นายธีรเดช พลเยี่ยม พืชศาสตร์-พืชไร่10
16 016030111018-7 นางสาวณัฐมน พรมวงค์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
17 016030111019-5 นายสิรวิชญ์ ครูศรี พืชศาสตร์-พืชสวน10
18 016030111020-3 นายฐานวัฒน์ เลิศธนาพงศ์ธร พืชศาสตร์-พืชไร่10
19 016030111022-9 นางสาวกนกวรรณ หออัษฎาวุธ พืชศาสตร์-พืชสวน10
20 016030111023-7 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนชวด พืชศาสตร์-พืชสวน10
21 016030111024-5 นางสาวกานต์ธิดา ศรแก้ว พืชศาสตร์-พืชสวน10
22 016030111026-0 นายบัญชา กุลนาวงศ์ พืชศาสตร์-พืชสวน10
23 016140111001-0 นายปฏิภาณ รุ่งขจรกลิ่น พืชศาสตร์ - พืชสวน10
24 016140111003-6 นายธวัชชัย บาลบอรม พืชศาสตร์ - พืชสวน10
25 016140111004-4 นางสาวปริชญา บานบุรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
26 016140111006-9 นายขันติ อรัญพิทักษ์เขต พืชศาสตร์ - พืชสวน10
27 016140111008-5 นางสาวสุนิสา งอนสระน้อย พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
28 016140111009-3 นายวัฒนา แจ่มประเสริฐ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
29 016140111010-1 นายกัมปนาท นงค์ลักษณ์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
30 016140111012-7 นางสาวนันทริกา สุโคตร พืชศาสตร์ - พืชสวน10
31 016140111013-5 นายอนันต์ อ่ำเจริญ พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ10
32 016140111014-3 นายฉัตรชัย เกตุแก้ว พืชศาสตร์- พืชไร่-นา10
33 016140111018-4 นายภูรินท์ ชลรัตน์ พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ60
34 016140111020-0 นายจตุรพร ฤกษ์ศักดิ์ศรี พืชศาสตร์ - พืชสวน10
35 016140111021-8 นายธีรโชติ เจริญกัลป์ พืชศาสตร์ - พืชสวน10
36 016140111022-6 นายอภิมุข บุตรสอน พืชศาสตร์ - พืชสวน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:35:24