รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 015930521054-8 นางสาววรินทร ฐานะรัตน์ การจัดการ10
2 015930521057-1 นางสาวเพ็ญศิริ พูนพนัง การจัดการ10
 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
3 016030912001-4 นางสาวกนิษฐา สวัสดิ์ภักดี การจัดการการบิน10
4 016030912002-2 นางสาวรเริงชล บุญเพ็ชร การจัดการการบิน10
5 016030912003-0 นางสาวพิมลภัสสร์ บุญนะฤธี การจัดการการบิน10
6 016030912004-8 นางสาวณัชชา บุญประกอบ การจัดการการบิน10
7 016030912005-5 นางสาวลลิล วราวุฒิ การจัดการการบิน10
8 016030912006-3 นางสาววชิราพรรณ อินยานวล การจัดการการบิน10
9 016030912007-1 นางสาวปริศนา พรพงษ์วัฒนา การจัดการการบิน10
10 016030912008-9 นางสาวณชัญยณัฏฐ์ สุดประเสริฐ การจัดการการบิน10
11 016030912010-5 นางสาวชนนิกานต์ ชนะมาร การจัดการการบิน10
12 016030912011-3 นางสาวนิมาภรณ์ ปานทอง การจัดการการบิน10
13 016030912012-1 นางสาวชาคริยา อครวัชรสกุล การจัดการการบิน10
14 016030912014-7 นางสาวจินตพร งามสมพงษ์ การจัดการการบิน10
15 016030912016-2 นางสาวณัฐธยาน์ มีพรหม การจัดการการบิน10
16 016030912017-0 นางสาวกฤตติยา ปัญญา การจัดการการบิน10
17 016030912018-8 นายธนา มโนวรกุล การจัดการการบิน10
18 016030912019-6 นายธนาเทพ ศิริบุตร การจัดการการบิน10
19 016030912020-4 นายฉัตรแก้ว ฉัตรเฉลิม การจัดการการบิน10
20 016030912021-2 นางสาวปณิตา พึ่งผล การจัดการการบิน10
21 016030912022-0 นางสาวทานตะวัน คำแสนราช การจัดการการบิน10
22 016030912023-8 นายภิศณุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์ การจัดการการบิน10
23 016030912024-6 นางสาวชลธิดา บุญมั่ง การจัดการการบิน10
24 016030912025-3 นางสาวสุดาวัฒนา ทองดีนอก การจัดการการบิน10
25 016030912026-1 นางสาวเกษแก้ว ธรรมภิบาล การจัดการการบิน10
26 016030912028-7 นางสาวณัฐนิชา บุญโพธิ์ การจัดการการบิน10
27 016030912029-5 นางสาวมนต์นภา พูนแสง การจัดการการบิน10
28 016030912030-3 นายธนูลักษณ์ ซ่อนกลิ่น การจัดการการบิน10
29 016030912031-1 นางสาวณัฐรุจา อรรถจริยาพร การจัดการการบิน10
30 016030912033-7 นางสาวปิ่นธิชา อินทรวิชัย การจัดการการบิน70
31 016030912034-5 นางสาวกิตติญา พุ่มอ่อน การจัดการการบิน10
32 016030912035-2 นางสาววรินรัตน์ วรรณศิลป์ การจัดการการบิน10
33 016030912036-0 นางสาวมณฑิตา บุญหนุน การจัดการการบิน10
34 016030912037-8 นายพงศภัทร ชมรัตน์ การจัดการการบิน10
35 016030912038-6 นางสาวน้ำฝน หอมแพงไว้ การจัดการการบิน10
36 016030912040-2 นายบวร คงแนวดี การจัดการการบิน10
37 016030912041-0 นางสาวชนนิกานต์ เจ็ดรัมย์ การจัดการการบิน10
38 016030912042-8 นางสาวศศิมาพร สุวรรณภักดี การจัดการการบิน10
39 016030912044-4 นางสาวปภัสสร เข็มเพ็ชร การจัดการการบิน10
40 016030912045-1 นางสาวกรรณิการ์ เทพภูธร การจัดการการบิน10
41 016030912046-9 นายชัยพล มงคล การจัดการการบิน10
42 016030912047-7 นางสาวชนิสรา เหมรา การจัดการการบิน10
43 016030912048-5 นางสาวอาทิตยาภรณ์ เรืองศิริ การจัดการการบิน10
44 016030912049-3 นางสาวอรรฆพร พรหมคุ้ม การจัดการการบิน10
45 016030912050-1 นางสาวศศิประภา ตั้งวิทย์โมไนย การจัดการการบิน10
46 016030912051-9 นายจักรธร หงษา การจัดการการบิน10
47 016030912052-7 นายปารเมศ วรรณศิริ การจัดการการบิน10
48 016030912055-0 นางสาวธัญพิชชา หมวกโลม การจัดการการบิน10
49 016030912056-8 นางสาวนันท์นภัส แก้วปลาด การจัดการการบิน10
50 016030912059-2 นายปารมี เมษศิริฤกษ์ การจัดการการบิน10
 สัตวแพทยศาสตร์
51 016131012001-9 นางสาวสุนิตรา ศรีจันทร์อ่อน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
52 016131012002-7 นางสาวกมลวรรณ คำภักดี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
53 016131012003-5 นางสาวณัฐกานต์ ภิรมย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
54 016131012004-3 นางสาวลิลณี ดอกไม้จีน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
55 016131012005-0 นายธนะรัฐ งามขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์70
56 016131012006-8 นางสาวสุตตนา ช่วยดี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:22:58