รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041004-1 : Community Ways
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016130511001-7 นายภูดิท ก้อนสูงเนิน เศรษฐศาสตร์10
2 016130511002-5 นางสาวชฎาพร เพ็ชรพลอย เศรษฐศาสตร์80
3 016130511003-3 นายณัฐนันท์ ปิ่นปรีเปรม เศรษฐศาสตร์60
4 016130511004-1 นายวรพล ประยูรเธียร เศรษฐศาสตร์10
5 016130511005-8 นางสาวมัตติกา จอกสถิตย์ เศรษฐศาสตร์60
6 016130511006-6 นายอิทธิกร เตชะมา เศรษฐศาสตร์60
7 016130511007-4 นายวศิน เส็งทอง เศรษฐศาสตร์60
8 016130511008-2 นายธนวัฒน์ อุคพัชญ์สกุล เศรษฐศาสตร์80
9 016130511009-0 นายสุทัศน์ ขำอุ่นใจ เศรษฐศาสตร์10
10 016130511010-8 นางสาววรรณพร ศรีโยธี เศรษฐศาสตร์80
11 016130511011-6 นางสาวเกวลิน แน่นนัน เศรษฐศาสตร์10
12 016130511012-4 นางสาวธนัชพร ล้อเจริญ เศรษฐศาสตร์10
13 016130511013-2 นางสาวพรชิตา แจ้งจำรัส เศรษฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:07:16