รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา1037431-1 : Field Practices in Animal Health Science 2
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สัตวแพทยศาสตร์
1 015831012001-5 นางสาวจีรนาฏ แฝงจันทร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
2 015831012002-3 นางสาวกัญญารัตน์ วัดศรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
3 015831012009-8 นางสาวอินทร์ธิรา ชิดประสงค์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
4 015831012011-4 นายธนพล ชาลีชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
5 015831012015-5 นางสาวนิภาพรรณ จันทรอด วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
6 015831012017-1 นายธนภูมิ ชัยสุวรรณ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
7 015831012020-5 นางสาวมินตรา หนูแก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
8 015831012023-9 นางสาววิภาพร ทองปัญญา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
9 015831012026-2 นางสาวสโรชิน เหลืองงาม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
10 015831012028-8 นางสาวสุปราณี คำศรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
11 015831012029-6 นางสาวโสภิดา การสร้าง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
12 015831012032-0 นางสาวกนกกาญจน์ เส็งลา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
13 015831012037-9 นางสาวสุพรรษา เกษถนอม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
14 016041012002-8 นายวรรธนะ มูลทองเนียม วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
15 016041012003-6 นายธีรพงษ์ มณีวรสิทธิ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:08:49